Tallózó
2016-09-15

Sólyom László: Az Alaptörvény díszkiadása¹
Magyar Jog, 2016/9., 493-503. o.

"Az új rendszer egy év alatt megalkotta Magyarország Alaptörvényét, az új alkotmányt, melynek az alkotmányok rendes szimbolikus funkcióján túlmenő jelképes szerepet szánt."

2016-09-12

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből
Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria.

2016-09-09

Kőrös András: Az új Ptk. a Kúria gyakorlatában – gyermektartás
Családi Jog, 2016/3., 47-54. o.

Gyermektartás témakörében három olyan kúriai ítéletet ismertetünk, amelyek már az új Ptk. alapján születtek.

2016-08-19

Sárközy Tamás: A Ptk. jogi személy könyve esetleges felülvizsgálatáról
Gazdaság és Jog, 2016/7-8., 3-10. o.

A következőkben a harmadik könyv, azaz a jogi személy könyv részleges módosítására vonatkozó javaslataimat tartalmazza de lege ferenda.

2016-07-12

Sipka Péter: A hozzátartozói kárigények érvényesítésének eljárásjogi nehézségei a munkaügyi perekben
Eljárásjogi Szemle, 2016/2., 47-49. o.

A 2012. évi I. törvény (Mt.) a munkáltatói kártérítési felelősséget új alapokra helyezve átalakította a munkáltató oldalán felmerülő bizonyítási kötelezettségeket, amivel a kimentés új rendszerét alkotta meg azzal a céllal, ...

2016-07-06

Fekete Balázs: Alternatív kommentár az EUSZ 7. cikkéhez
Közjogi Szemle, 2016/2., 1-11. o.

Jogi és politikai jelentőségével összehasonlítva viszonylag szerény terjedelmű az Európai Unióról szóló szerződés (a későbbiekben EUSZ) 7. cikkének irodalma.

2016-06-01

Pintér Attila: Az üzletrész-átruházási szerződésről
Gazdaság és Jog, 2016/5., 11-15. o.

Jelen tanulmányban azonban bemutatjuk, hogy a Ptk. fogalomrendszerébe nem illeszthető be az üzletrész-adásvételi szerződés a jogcím érvénytelensége miatt, valamint kísérletet teszünk a helyes jogcím megtalálására...

2016-04-27

Szalóki Gergely: Szükséges-e módosítani a Ptk. zálogjogi szabályozását?
Magyar Jog, 2016/4., 193-202. o.

Hadd kezdjem rögtön a címben feltett kérdés megválaszolásával: gyakorló jogászként szükségesnek tartom az alig két éve hatályba lépett Ptk. zálogjoggal kapcsolatos szabályainak módosítását.

2016-04-07

Rab Henriett: A közszolgálati különbíráskodás HR-szempontú vizsgálata*
Közjogi Szemle, 2016/1., 8-12. o.

A tanulmány kiindulási pontjául a polgári eljárásjog jelenleg zajló kodifikációs munkálatai során napvilágot látott az a koncepció szolgál, amelynek értelmében a korábban klasszikus munkajogi perként zajló közszolgálati jogviták...

2016-04-04

Bócz Endre: Egy terrorcselekményről
Magyar Jog, 2016/3., 148-155. o.

A Kúria minapi döntésével lezárult az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb hazai bűnügye. A végkifejlettel akár elégedettek is lehetnénk: a tetteseket a bíróság szigorúan megbüntette.

2016-03-23

Új Ptk. a bírósági határozatokban

A döntvénytárakban is kezdenek megjelenni új Ptk.-val kapcsolatos határozatok. Az Ítélőtáblai Határozatok 2016/1. lapszámából két ilyet közlünk: az első általános szerződési feltétel tisztességtelenségével,...

2016-02-25

Csomós Tamás: Útközben – helyzetjelentés a Be. kodifikációról
Magyar Jog, 2015/2., 94-99. o.

2010 májusa óta a permanens jogszabályváltozások éráját éljük. Korunk az állami túlszabályozás időszaka. Az EBESZ 2014-es Magyarországról készített jelentése szerint az elmúlt években több mint 800 törvényt fogadtak el.

2016-02-23

Kemenes István: Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek szabályozása a Polgári Törvénykönyvben II. rész
Gazdaság és Jog, 2016/2., 9-13. o.

Az 1959-es Ptk. jogalkalmazása során a részleges érvénytelenség huzamos ideig nem vetett fel joggyakorlati problémákat. Az elvi jogértelmezési kérdéseket a forint-, illetve devizaalapú kölcsön- és lízingszerződések hozták a felszínre,...

2016-02-17

Kemenes István: Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek szabályozása a Polgári Törvénykönyvben I. rész
Gazdaság és Jog, 2016/1., 3-8. o.

Az új Polgári Törvénykönyv az érvénytelenség, mint klasszikus szerződési jogintézmény tartalmi megújítása érdekében több tekintetben is lényeges változásokat vezetett be, amelyek érintik az érvénytelenség szerepét,...

2016-01-27

Hámori Andrea: Kérdések és válaszok a korlátolt felelősségű társaságok Ptk. hatálya alá helyezkedése, illetőleg tőkeemelése vonatkozásában
Céghírnök, 2016/1., 3-5. o.

A cikk a Magyar Igazságügyi Akadémián a törvényszékek, a Fővárosi Ítélőtábla, valamint a Debreceni Ítélőtábla bírái részvételével 2015. december 3-án rendezett Cégjogi Konferencia szakmai tanácskozásának a megállapításait ismerteti a Ptk., ...

2015-12-02

Sárközy Tamás: Még egyszer a Ptk. jogi személy könyve állítólagos diszpozitivitásáról
Gazdadág és Jog, 2015/11., 8-14. o.

Az eddigi gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy nem volt helyes a jogi személyek körében az eddigi főszabály megfordítása, és a Ptk. 3:4. §-ban általános eltérési lehetőség (nem diszpozitivitás) biztosítása nemcsak...

2015-11-25

Patay Géza: Új közbeszerzési törvény született
Jegyző és Közigazgatás, 2015/5., 37. o.

Minden nagy jelentőségű törvény megalkotásakor az lehet az önkormányzatok alapvető kérdése, hogy jó-e ez nekünk, egyszerűbb lesz-e a dolgunk. Cikksorozatunk elsősorban ilyen szemszögből igyekszik körbejárni az új szabályozást.

2015-11-24

Bodzási Balázs: Néhány gondolat a behajtási költségátalányról
Gazdaság és Jog, 2015/10., 7-13. o.

A behajtási költségátalány egy tipikus példája annak, amikor egy mesterségesen kreált jogintézményt a gazdasági élet nem fogad be.

2015-09-30

Stotz Gyula: Korrupciós kockázatok az adóigazgatás szervezetében és működésében
Magyar Jog 2015/6., 326-334. o.

A kiemelt adóztatás praxisából gyűjtöttem és dolgoztam fel az adóhatósági korrupcióval kapcsolatos elsődleges észleleteimet. Olyan indíttatására köteleztem el magam e munka mellett,...

2015-09-10

Visegrádi Ágnes: Az örökös felelőssége a hagyatéki tartozásokért
Magyar Jog, 2015/7-8., 424-431. o.

A téma aktualitását az adja, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt azoknak a hagyatéki ügyeknek a száma, ahol a hagyatéki tartozások magas összege miatt az örökösök számára alaposan megfontolandó kérdés...

Tételek: 121 - 140 / 169 (9 oldal)
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.