Tallózó
2018-09-27

Schiffer András: A véleményszabadság alkotmánybírósági esetjoga a megváltozott közjogi környezetben
Alkotmánybírósági Szemle, 2018/1., 34-48. o.

A véleménynyilvánítás szabadsága, a véleményszabadság körül a rendszerváltást követően kialakult alkotmánybírósági gyakorlat az értelmezett alkotmányos rendelkezésen messze túlmutatóan járult hozzá az új magyar demokrácia stabilitásához,

2018-09-12

Pál Lajos: A szabadság elszámolásának egyes kérdései
Munkajog, 2018/3., 28-32. o.

A munkavállaló szabadságra naptári évenként jogosult, ám ha jogviszonya év közben megszűnik, számára az éves szabadságának csak arányos része jár. Emiatt a munkajogviszony megszűnésekor a feleknek el kell számolniuk.

2018-08-16

Szabó Endre Győző: Az adatvédelmi tisztviselőről – A GDPR szabályainak elemzése
Infokommunikáció és Jog, 2018/1., 3-10. o.

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 2018. május 25-től alkalmazandó szabályai szerint az adatvédelmi tisztviselő kinevezése számos adatkezelő esetében kötelezővé válik.

2018-08-09

Vékás Lajos: A diszpozitív szabályozás elve és az elv kérdőjelei a gyakorlatban
Magyar Jog, 2018/7–8., 385-391. o.

Magyarország 1990-ben, négy évtized diktatúrája és zsákutcába torkolló gazdasági kísérletei után ismét a magántulajdonon és a szabad vállalkozáson alapuló társadalom létrehozásának útjára lépett.

2018-08-06

Mika Ágnes: Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a társasági jogvitákban
Céghírnök, 2018/7., 3-10. o.

Célom, hogy általános áttekintést adjak a peres felek, jogi képviselők, gazdasági ügyszakos bírák és mediátorok számára az új Pp. legfontosabb rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazásához a társasági jogi perekben.

2018-07-09

Szajbély Katalin: Vallási jelképek viselése a munkahelyeken az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában
Közjogi Szemle, 2018/2., 1-8. o.

A munkahelyek a közösségi együttélés egyik legfontosabb színterét alkotják, a foglalkoztatási helyzet pedig egy közösség felnőtt tagjainak gazdasági-társadalmi integrációja szempontjából kulcsfontosságú.

2018-06-25

Tőkey Balázs: A kárveszély és a szerződési jog – különös tekintettel az egyes szerződéstípusokra vonatkozó kárveszély-átszállási szabályokra
Magyar Jog, 2018/5., 257-265. o.

A magánjogi szabályozással kapcsolatban az egyik alapvető elvárás: világos legyen, hogy az egyes kockázatokat a felek közül ki viseli, és hogy a kockázatok elosztása a felek között méltányos és észszerű legyen.

2018-06-15

Verebics János: A szállítási szerződésről – egykor és most
Gazdaság és Jog, 2018/5., 16-21. o.

A magyar polgári jog a szocialista korszakhoz köthető egyik legemblematikusabb jogintézményétől vett búcsút, amikor az új Ptk. "kivezette" a szállítási szerződést a kódexből.

2018-06-08

Varga István: A választottbírósági eljárásjog megújulása – Új törvény, új szabályzat
Eljárásjogi Szemle, 2018/1., 1-25. o.

A törvényalkotó a 2018. január 1-jén hatályba lépett választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvénnyel (a továbbiakban: Vbtv.) új helyzetet teremtett a választottbíráskodás hazai szabályozásának,...

2018-04-12

Kajtár Gábor: Vonakodik vagy nem képes? Az önvédelem jogának újabb paradigmaváltó kísérlete
Közjogi Szemle, 2018/1., 1-10. o.

Nemzetközi jogászként lassan megszokhattuk, hogy minden évtizedben sor kerül egy grotiusi pillanatra, egy olyan paradigmaváltó állapotra, ahol akár egyetlen nap leforgása alatt,

2018-02-20

Schubauer Petra: Az elfeledtetéshez való jog az új Adatvédelmi rendelet tükrében
Infokommunikáció és Jog, 2017/2., 87-89. o.

2016 tavaszán az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács megállapodásra jutott az Adatvédelmi rendelet szabályait illetően, amely 2018. május 25. napjától alkalmazandó,

2018-02-06

Grad-Gyenge Anikó: Szerzői jog és házassági vagyonjog
Családi Jog, 2017/4., 1-7. o.

Az alkotó által kötött házasság viszont nem csak az alkotó tevékenységét, a kreativitást tudja érdemben befolyásolni, de a házassági vagyonközösség keletkezése, fennállása és megszűnése, illetve a házasságban élő szerző halála,

2018-02-01

Kovács Helga: A bírósági meghagyás kibocsáthatósága jogszabályba ütköző kereseti kérelem esetén
Eljárásjogi Szemle, 2017/4., 3-7. o.

Kevesen vitatkoznának azzal a megállapítással, hogy egy kódexnek törvényhozástani szempontból nagy erénye, ha szabályozása alkalmassá teszi, hogy hosszabb időbeli távlatokban működőképes legyen.

2018-01-30

Horváth Ildikó: A tolmácsoláshoz való jog és a bírósági tolmácsolás
Magyar Jogi Nyelv, 2017/2., 8-13. o.

A bírósági tolmácsolás a nemzetközi szakirodalomban igen sokat kutatott téma, a magyar tolmácsolástudományi kutatások azonban csak néhány éve indultak meg ezen a területen

2018-01-23

Sajó András: Alkotmányosság a bezárkózó társadalmakban*
Közjogi Szemle, 2017/4., 1-6. o.

A nyílt társadalmak a populizmus hatására bezárkóznak. Ez nem csupán azoknak az autokratikus múlttal rendelkező, újabb demokráciáknak a jellemzője, amelyekben még nem gyökeresedtek meg a szabadelvű hagyományok.

2018-01-09

Kubicza Márta: Mit utálunk jobban?
Infokommunikáció és Jog, 2017. Különszám, 39-46. o.

A XXI. század nagy kihívása a nyugati demokráciák számára, hogyan egyensúlyozzanak a különböző alapjogok biztosítása érdekében

2017-11-30

Darázs Lénárd: Kárveszélyviselés és érvénytelen szerződés
Magyar Jog, 2017/10., 622-631. o.

...a 6:109. § azt tartalmazza, hogy „az érvénytelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatással a kárveszély a másik félre száll át”.

2017-11-10

Szalai Ákos: Társult perek: nyitott kérdések és joggazdaságtani elemzés
Eljárásjogi Szemle, 2017/3., 22-31. o.

A kollektív keresetek általában két cél szolgálnak. Egyrészt egyszerűsítik az egyébként párhuzamosan futó hasonló peres ügyek lezárását, másrészt segítik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést,...

2017-10-19

Vékás Lajos: Eörsi Gyula: a professzor és a jogtudós 1922–1992
Jogtudományi Közlöny, 2017/10., 421-430. o.

Tudományos tevékenységéből kiemelendő a tulajdonjogról, a polgári jogi felelősségről, valamint az összehasonlító polgári jogról írott munkája.

2017-10-10

Sólyom Péter: A parlamenti mentelmi jog és az emberi jogok*
Közjogi Szemle, 2017/3., 1-9. o.

A parlamenti jogok és az emberi jogok igazolási feszültségeinek mély gyökerei vannak. A politikai filozófiában a népszuverenitás elve és az emberi jogok szembeállíthatósága kapcsán vitatják meg ezeket a kérdéseket.

Tételek: 81 - 100 / 169 (9 oldal)
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.