Tallózó
2019-07-17

Cabrera Alvaro: Parlamenti hatásvizsgálatok
Parlamenti Szemle, 2019/1., 31-53. o.

A tanulmányban a hazai szakirodalomban elsőként kerül sor a parlamenti hatás-vizsgálat fogalmának meghatározására és típusainak elhatárolására. A parlamenti hatásvizsgálat a hatásvizsgálatok egy speciális típusa.

2019-06-27

Mázor Róbert: Kinek szól az ítélet?
Magyar Jogi Nyelv, 2019/1., 25-30. o.

A büntető ítélkezésnek a konkrét ügyben elért és az ügy keretein túl kisugárzó eredménye a bíróság határozatában ölt testet. A hatás, amelyet a bíróságnak emberekre kell gyakorolnia, az ítélkezés hatékonysága,...

2019-06-27

Hoffman István: A humán közszolgáltatások köre, értelmezése és csoportosítása¹
Közjogi Szemle, 2019/2., 1-6. o.

A humán közszolgáltatások vizsgálata és értelmezése körében egyrészt rögzíteni kell, hogy ezek a szolgáltatások közszolgáltatások, így a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elméleti kérdések e körben is alkalmazhatóak.

2019-06-06

Dr. Szamek Gabriella: A környezetvédelmi tárgyú hatósági ügyek végrehajtásánál tapasztalható nehézségek
Jegyző és Közigazgatás, 2019/2., 7-9. o.

A tavalyi év során vizsgálatot folytattunk egy nagyatádi ingatlanon felhalmozott hulladékkal kapcsolatosan zajló hatósági eljárások eredménytelensége miatt. A panaszolt tevékenység lakott területen folyt,...

2019-06-04

Miskolczi Bodnár Péter: A kártérítési felelősség egyes közös szabályainak mögöttes szabályként való alkalmazhatósága
Jogtudományi Közlöny, 2019/6., 241-250. o.

A közös kártérítési szabályok tekintetében vizsgálatra szorul, hogy a „közös szabályok” egésze, azaz a 6:520–6:534. §-ok együttese a Ptk. mely normáihoz kapcsolódik, továbbá az,...

2019-05-16

Rátkai Ildikó: Új adatvédelmi szabályok a munkaviszonnyal összefüggésben
Munkajog, 2019/2., 69-75. o.

Közel egy év telt azóta, hogy az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) kötelezően alkalmazandó az Európai Unió tagállamai­ban, így hazánkban is.

2019-04-16

Szente Zoltán: A 2011. évi Alaptörvény és a történeti alkotmány összekapcsolásának mítosza
Közjogi Szemle, 2019/1., 1-8. o.

A 2011-ben elfogadott Alaptörvényt megalkotó politikusok jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az 1949/89-es alkotmányt felváltó Alaptörvényt sajátos történeti keretbe ágyazzák,,,,

2019-04-04

Jackli Tamás: EP választás a jogszabályváltozások tükrében
Jegyző és Közigazgatás, 2019/1., 7-9. o.

A 2019. évi Európai Parlament tagjainak választása (a továbbiakban: EP választás) 2019. május 26-án lesz megtartva. A választásra vonatkozó joganyag koncepcionálisan változatlan a korábbi választásokhoz képest, azonban egyes elemei,...

2019-03-13

Kártyás Gábor: A munkajog mint versenytényező – az alkalmazandó munkajog meghatározása nemzetközi tényállásoknál, különös tekintettel a kiküldetésekre
Munkajog, 2019/1., 1-10. o.

A munkajog a jogharmonizáció után is jelentős eltéréseket mutat az egyes tagállamokban, ezért nem mindegy, melyik tagállam joga irányadó egy munkaviszonyra.

2019-03-06

Baksay-Nagy György: Modernkori problémák: Dizájnvédelem a képernyőinknek
Infokommunikáció és Jog, 2018/2., 78-85. o.

Jelen összefoglalónak nem célja a teljes dizájnvédelmi eszköztár bemutatása, a formatervezési mintaoltalom valamennyi szabályozási részletének pontos felvázolása, sőt az sem,...

2019-02-26

Czine Ágnes: Tükörkép a bírói függetlenségről és pártatlanságról az Alkotmánybíróság gyakorlatában
Alkotmánybírósági Szemle, 2018/2., 2-8. o.

A bírói hatalom intézményi, valamint személyi függetlensége az igazságszolgáltatási tevékenység függetlenségének, és a tisztességes bírósági eljárásoknak az alkotmányos biztosítéka.

2019-01-30

Burai-Kovács János: A Kereskedelmi Állandó Választottbíróság szervezete és ügyrendje, az első lépések a Választottbíróság versenyképességének fokozása érdekében
Gazdaság és Jog, 2019/1., 1-3. o.

A megváltozott gazdasági- és jogszabályi környezet, és az ezt is tükröző ügyszám csökkenés a választottbíróságoknál, szükségessé tette azt, hogy a törvényhozó új törvényt alkosson a választottbíráskodásról...

2019-01-15

Völcsey Balázs: A házassági vagyonjogi szerződés és a fedezetelvonó szerződés kapcsolata
Családi Jog, 2018/4., 23-28. o.

A házassági vagyonjog egyik legnehezebb, egyben legérdekesebb kérdése arra keresi a választ, hogy a házastársak által kötött szerződések esetén miként védhetőek...

2019-01-04

Ambrus István: Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéséről
Közjogi Szemle, 2018/4., 1-7. o.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) módosításáról szóló 2018. évi XLIV. törvény 6. § (1) bekezdése...

2018-12-13

Aleku Mónika: A Pp. jogalkalmazói tapasztalatai – egy speciális perbeli résztvevő szemszögéből
Eljárásjogi Szemle, 2018/3., 1-8. o.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) a korábban hatályban volt polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.)...

2018-12-11

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: A munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűségének kérdései a bírói gyakorlat tükrében
Munkajog, 2018/4., 52-58. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálybalépése óta értékelhető bírói gyakorlat alakult ki a munkáltató kártérítési felelőssége terén,...

2018-12-04

Dr. Mogyorósi Sándor: Csendet kérünk! A pihenéshez és a vállalkozáshoz való jog összhangja
Jegyző és Közigazgatás, 2018/5., 12-15. o.

Minden önkormányzat életében megvannak azok a specialitások, amelyek meghatározzák mindennapi életüket, feladataikat, megoldandó problémáikat, más szóval a helyzetüket.

2018-11-19

Gárdos István: A vagyontárgy és a vagyon fogalma a Ptk.-ban
Gazdaság és Jog, 2018/11., 3-10. o.

A Ptk. szabályozásának tárgyát jelentős részben a vagyoni viszonyok képezik. Nem véletlen ezért, hogy a kódexben nagy számban fordul elő a vagyon kifejezés, magában is és összetételekben is.

2018-10-15

Orbán Endre: Quo vadis, „alkotmányos identitás”?*
Közjogi Szemle, 2018/3., 1-13. o.

Miközben a hazai általános közjogi vélekedés az alkotmánybírósági aktivizmust a Sólyom-bíróság attribútumaként határozza meg, a 22/2016. (XII. 5.) AB határozat (Abh.) cáfolni látszik az aktivizmus végét.

2018-10-01

Völcsey Balázs: A beszámítás új perjogi fogalma
Eljárásjogi Szemle, 2018/2., 5-13. o.

A 2018. január 1. napján hatályba lépő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) számos koncepcionális dogmatikai változást eredményezett, amelyek a Pp. talaján álló,...

Tételek: 61 - 80 / 169 (9 oldal)
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.