Tallózó
2021-11-26

Ősze Áron: A különleges jogrend alaptörvényi reformja
Parlamenti Szemle, 2021/1., 5-21. o.

Tanulmányomban a magyar különleges jogrendi szabályzás reformjával foglalkoztam. A kilencedik Alaptörvény-módosítással ugyanis az Országgyűlés új alapokra helyezte e jogintézmény szabályozási koncepcióját.

2021-11-19

Dr. Kozma Anna – Dr. Pál Lajos: A védőoltásra kötelezés feltételei a munkajogviszonyban
Előzetes a Munkajog 2021/4. számából

A koronavírus megjelenésével egyidősek a kérdések: milyen lehetősége, jogosultsága van a munkáltatónak a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzésére, követelheti-e a fertőzéstől mentes állapot, illetve a védettség igazolását,...

2021-11-15

Dr. Varga Ádám: Van-e jelentősége a helyi önkormányzáshoz való jog alapjogként tételezésének?
Alkotmánybírósági Szemle, 2021/1., 2-9. o.

A rendszerváltás után létrejött, példátlanul erősen körülbástyázott önkormányzati rendszer meghatározó eleme volt a helyi önkormányzáshoz való jog kollektív alapjogként tételezése.

2021-10-20

Lapsánszky András - Boros Anita: A közigazgatási jog gazdasági szerepköre
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

A szócikk a gazdasági közigazgatás elméleti alapjait, más tudományterületekkel való elválaszthatatlan összefüggéseit és legfontosabb jogintézményeit mutatja be. Ennek során elsősorban arra keresi a választ, ...

2021-10-11

Kádár Pál – Hoffman István: A különleges jogrend és a válságkezelés közigazgatási jogi kihívásai: a „kvázi különleges jogrendek” helye és szerepe a magyar közigazgatásban
Közjogi Szemle, 2021/3., 1-11. o.

Kutatásunk első részében tárgyaltuk az államszervezet működésével kapcsolatosan ultima ratióként alkalmazott különleges jogrend főbb kérdéseit, ezek felhívásának lehetőségeit,...

2021-09-28

Dr. Sipka Péter – Dr. Zaccaria Márton Leó: A munkaidő uniós jogi fogalma: a készenlét teljes tartama munkaidőkénti minősítésének dilemmája
Munkajog, 2021/3., 51-56. o.

Mostanra megállapítható, hogy az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) munkajogi – szociálpolitikai – tárgyú ítélkezési gyakorlatának egyik meghatározó pillérévé vált az Európai Parlament...

2021-09-14

Gárdos Péter: Gondolatok a szerződésátruházásról az Alkotmánybíróság határozata nyomán
Magyar Jog, 2021/7-8., 427-444. o.

Amint az közismert, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1959-es Ptk.) nem rendelkezett a szerződésátruházás lehetőségéről, azaz arról, hogy a szerződés alanyainak személyében jogutódlás következhet be.

2021-09-06

Szegedi László – Dornfeld László – Polgár Zoltán – Teleki Bálint: A GDPR alkalmazásával kapcsolatos első tagállami tapasztalatok – Egységes szabályozás, eltérő alkalmazás?
Infokommunikáció és Jog, 2021/1., 10-16. o.

Két éve lépett hatályba az új uniós adatvédelmi rezsim, a GDPR. A szabályozás alapkoncepciója az egységesség volt, a bírságolás kapcsán azonban a tagállami gyakorlat egészen mást mutat.

2021-08-16

Ződi Zsolt: A jog mint adat, mint narratíva és mint metafora
Magyar Jogi Nyelv, 2021/1., 9-18. o.

Azt gondolhatnánk, hogy ha létezik látszólag két radikálisan – mondhatni diametrálisan – különböző nézőpont a joggal és a jogtudománnyal kapcsolatban, akkor azt bizonyosan az a két tanulmánykötet testesíti meg,...

2021-08-12

Papp Mónika: Állami monopóliumok és különleges jogokkal felruházott vállalatok
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, EU-jog rovat

Az állami monopóliumok és különleges jogokkal felruházott vállalatok szabályozásának kérdése az EU versenyjog által (is) meghatározott jogterület.

2021-07-14

Sólyom Péter: Kelsen köpönyegéből. A magyar alkotmánybíráskodás keletkezéstörténetéhez
Közjogi Szemle, 2021/2., 1-17. o.

A magyar alkotmánybíráskodásnak már több mint három évtizedes története van. Ez tekintélyes hosszúságú gyakorlatot jelent, még akkor is, ha a megszakítottságok és folytonosságok életvonalai jelentős sorsfordulatokat jeleznek.

2021-06-30

Gerencsér Balázs Szabolcs: A művelődéshez való jog
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Alkotmányjog rovat

A művelődéshez való jog ún. második generációs alapjog, a gazdasági, szociális és kulturális jogok családjához tartozik. A művelődés, azaz a kulturális értékekben való részesülés, az érzelmi és intellektuális fejlődés a személy kiteljesedésének az útja...

2021-06-09

Vereb Anita: Ne szólj szám…? – A közösségi médiában közölt vélemények a munkajogi bírói gyakorlatban
Munkajog, 2021/2., 30-37. o

A sajtóban időről időre felröppennek olyan hírek, amelyek arról számolnak be, hogy egy a közösségi médiában tett szerencsétlen megnyilvánulás a posztoló állásába került. Csak hogy néhány szalagcímet említsünk: ...

2021-05-14

Fábián Adrián: A közigazgatás a hatalommegosztás rendszerében
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

E szócikk célja a hatalommegosztás jogállami követelményének és az ahhoz kapcsolódó elméleti megfontolások ismertetése, az államhatalmi ágak elválasztása elvének szisztematikus, elemző bemutatása,...

2021-04-16

Vékás Lajos: A Polgári Törvénykönyv első hét évéről
Jogtudományi Közlöny, 2021/3., 101-112. o.

A Ptk. új szabályait tárgyaló jogirodalom összefoglalása mellett a tanulmány nagy figyelmet fordít a sérelemdíjjal és a jogi személyekre vonatkozó szabályok diszpozitivitásával kapcsolatban kialakult ítélkezési gyakorlatra.

2021-04-07

Szabó Judit: A ne bis in idem elvének hazai fejlődéstörténete
Előzetes a Büntetőjogi Szemle következő lapszámából

A ne bis in idem elve az ugyanazon tény kétszeres értékelésének tilalmát határozza meg, és mint ilyen, a modern büntetőjog – értve ez alatt az anyagi és az eljárásjogi rendelkezéseket egyaránt – egyik sarokköve.

2021-04-06

Vincze Attila: Szokás, szokásjog és konvenció az alkotmányjogban*
Közjogi Szemle, 2021/1., 1-11. o.

A magyar alkotmányjog-tudomány uralkodó álláspontja szerint a szokásjog nem létezik, illetve, ha igen, akkor legfeljebb történeti dimenzióban, mint a régi közjogunk egyik eleme, vagy pedig a nemzetközi jog részeként.

2021-03-25

Zakariás Kinga: Az öngyilkosság szabadsága mint az egyéni autonómia kifejeződése – Gondolatok a német alkotmánybíróság asszisztált öngyilkosság ítéletéhez
Alkotmánybírósági Szemle, 2020/2., 2-10 o.

A Szövetségi Alkotmánybíróság az asszisztált öngyilkosság ítéletében kiterjesztette az általános személyiségi jog védelmi körét az egyéni önrendelkezésen alapuló halálhoz való jogra, ...

2021-03-24

Horváth Gábor: Kiegészítő nyugdíjalap, bérgarancia, biztosítás – nem csak labdarúgóknak, a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének szemszögéből
Sportjog, 2020/4., 1-6. o.

Az elmúlt évek elhivatott és következetes munkájának eredménye, hogy stabil gazdasági alapokon fejlődő szakmai pályára állhattak – elsősorban – csapatsportágaink

2021-03-19

Hajdú József: A mesterséges intelligencia hatása a munkaerőpiacra, avagy elveszik-e a robotok az ember munkáját
Infokommunikáció és Jog, 2020/2., 3-9. o.

A technológia változása sokkal több állás megszűnéséért felelős, mint a szabad kereskedelem, és ez a tendencia a technológia további fejlődésével a jövőben szinte megállíthatatlanul folytatódni fog.

Tételek: 1 - 20 / 183 (10 oldal)
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.