Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Ptk. Első, Második, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik Könyvei kommentárjának szerkesztője: Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának ny. vezetője.

A Ptk. Harmadik Könyve kommentárjának szerkesztője: Gadó Gábor ügyvéd.

A Ptk. Negyedik Könyve kommentárjának szerkesztője: Kőrös András, a Kúria családjogi tanácsának ny. elnöke.

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kommentár hatodik kiadásának a kéziratát a szerzők 2021. január 1-jén zárták. Tartalmazza az eddig az időpontig bekövetkezett jogszabályváltozásokat, a kódexhez kapcsolódó bírói gyakorlatot, illetve a Ptk. alkalmazásával összefüggésben felmerült jogalkalmazói problémák kifejtését. A kommentár kitér az új Ptk. Tanácsadó Testületének, illetve a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének állásfoglalásaira, illetve ismerteti a problémásabb rendelkezésekkel kapcsolatosan fellelhető jogirodalmi álláspontokat.

A hatodik (2021. évi) kiadás néhány újdonsága – hangsúlyozottan példálózó jelleggel – a következők. 

A korábbiakhoz képest részletesebben és gyakorlatiasabb szemléletmódot követve dolgozza fel az új kiadás a személyiségi jogok egyes kérdéseit, különös tekintettel a sérelemdíjjal kapcsolatos bírói gyakorlatra és jogalkalmazási nehézségekre.

Valamennyi jogi személy működési rendjét érintette a koronavírus-járvány, amely mintegy kikényszerítette a tagok (részvényesek) között az elektronikus kapcsolattartást, a személyes jelenlétet nem igénylő döntéshozatalt. A kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követően is jelentősége lesz annak a kötet által is tárgyalt kérdésnek, hogy a járvány idején a jogi személyek legfőbb szervei milyen eljárási és informatikai feltételek mellett hozhattak törvényes határozatot.

A családjogi rész tartalmazza az elmúlt években bekövetkezett – a háttér joganyagra is kiterjedő – jogszabályváltozásokat, amelyek elsősorban az örökbefogadást, a névviselést és a szülői felügyelet egyes kérdéseit érintették, valamint kitér a családjogi perek és a közigazgatási eljárások szabályainak az anyagi joghoz szorosan kapcsolódó módosításaira.

A kommentár dologi jogi részébe beépítésre kerültek a Kúria legújabb iránymutatásai, így például a gyakorlat számára kiemelten fontos 1/2017. (IX. 11.) PK vélemény az ingatlan közös tulajdona megszüntetésének egyes kérdéseiről, amely a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban fontos sorvezetőként szolgál.

A kommentár több helyen foglalkozik a veszélyhelyzet kötelmi jogot érintő kérdéseivel, különös tekintettel a járvánnyal összefüggő szerződéses felelősségi jogi problémákra. 

Az öröklési jog körében a kötet szól többek között a kötelesrész és a bizalmi vagyonkezelés kapcsolatáról.
  • Polgári jog I-IV. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó bejegyzések

  • A kiadó augusztusban aktualizálja a Polgári jog című kommentárját

Kapcsolódó termékek

Címkék: új Ptk.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.