Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A Kúria munkatársai – kúriai tanácselnökök, bírák és főtanácsadók – az új polgári perrendtartási törvény elfogadása kapcsán egy „bírói kommentár” megírására vállalkoztak. A kommentár készítésekor azt a kettős feladatot tűzték ki, hogy egyfelől elemezzék, hogy a régi Pp.-hez tartozó bírói gyakorlat mennyiben alkalmazható az új Pp. hatálya alatt indult eljárásokban is, másfelől megvilágítsák azt, hogy az új Pp. meglehetősen bonyolult rendszerében az egyes rendelkezések miként függenek össze egymással és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseivel.

A „bírói kommentár” szerzői – köztük a Kúria Polgári Kollégiumában a polgári eljárásjogi terület szakmai vezetője – tehát nem a Pp. új jogintézményeinek részletező, az elméleti hátteret is összefoglaló bemutatását vállalják. Amit vállalnak, az alcímből is következően az, hogy a joggyakorlat által formált „élő” polgári eljárásjogról nyújtanak útmutatást.

A kommentár jelenlegi (harmadik) kiadásának 2. pótlása 2020. március 11-én jelent meg. Kommentárunk első, 2019. márciusi pótlapcsomagjának megjelenése óta a jogalkalmazás számos újabb megoldandó problémával, nehézséggel szembesült. Erre figyelemmel – az előző frissítéssel érintett időszakhoz hasonlóan – nagy számban kerültek közzétételre CKOT- és KKT-állásfoglalások. Az említett két fórum immár közel 400 állásfoglalást fogadott el. Mindemellett – az eljárások előrehaladtával – néhány ügyben a Kúria is közzétett egyedi bírósági határozatokat (BH-kat).

A szerzők által magyarázatra szoruló jogszabályszöveg sem maradt teljesen változatlan. Az előző aktualizálás óta, a jogalkalmazók észrevételeire figyelemmel, a Pp. több, kiemelkedő fontosságú rendelkezése is változott: a 2019. évi LXVI. törvény módosította egyebek között az 58. §-t, valamint a 113. § (3), 259. § (1), 431. § (4), 432. § (4), 455. § (1) és (5), 459. § (2), 463. § (1) és a 491. § (2) bekezdését. A 2020. január 1-jén hatályba lépett 2019. évi LXXXI. törvénnyel a jogalkotó végrehajtott néhány elsősorban technikai jellegű, szükségszerű változtatást is.

Ez a pótlapcsomag egyrészt beépíti a kommentár szövegébe az említett állásfoglalásokat, kitér a gyakorlatban felmerült és a szerzők tudomására jutott problémákra, másrészt az időközben változó perrendi szabályozásra figyelemmel tartalmazza és értelmezi a lezárás pillanatában (2020. január 1.) hatályos és releváns jogi rendelkezéseket.

2020. július 8-án megjelent a harmadik kiadás 3. pótlapja. A kommentárunk előző pótlapcsomagjának megjelenése óta a jogalkotó az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvénnyel, 2020. április 1-jei hatállyal több jelentős módosítást is eszközölt a Pp. és a kapcsolódó jogszabályok normaszövegén.

Koncepcionális változtatáson estek át a Pp.-ben, illetve a Bszi.-ben szereplő hatásköri, szervezeti jogi szabályok, és ehhez kapcsolódóan egyes különleges perek körében található rendelkezések is. Az ún. „jogegységi panasz eljárás” bevezetésével jelentősen módosultak a felülvizsgálati eljárás szabályai is. Emellett a kapcsolattartásra vonatkozó eljárásjogi szabályanyag új alapokra helyezése indokolta a szülői felügyelettel kapcsolatos perekről szóló magyarázat kibővítését.

Ez a pótlapcsomag 2020. április 1-jei lezárással alapvetően az említett változásokra koncentrál, illetve néhány apróbb pontosítást, javítást is tartalmaz.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

Kiadvány
ISBN 978-963-8213-08-6
Formátum A/5


Kapcsolódó bejegyzések

  • Tájékoztatás az új Pp.-vel kapcsolatos kiadványaink megjelenési időpontjáról

Címkék: új Pp.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.