Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria munkatársai – kúriai tanácselnökök, bírák és főtanácsadók – az új polgári perrendtartási törvény elfogadása kapcsán egy „bírói kommentár” megírására vállalkoztak. A kommentár készítésekor azt a kettős feladatot tűzték ki, hogy egyfelől elemezzék, hogy a régi Pp.-hez tartozó bírói gyakorlat mennyiben alkalmazható az új Pp. hatálya alatt indult eljárásokban is, másfelől megvilágítsák azt, hogy az új Pp. meglehetősen bonyolult rendszerében az egyes rendelkezések miként függenek össze egymással és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseivel.

A „bírói kommentár” szerzői – köztük a Kúria Polgári Kollégiumában a polgári eljárásjogi terület szakmai vezetője – tehát nem a Pp. új jogintézményeinek részletező, az elméleti hátteret is összefoglaló bemutatását vállalják. Amit vállalnak, az alcímből is következően az, hogy a joggyakorlat által formált „élő” polgári eljárásjogról nyújtanak útmutatást.

A kommentár jelenlegi (3.) kiadásának 4. aktualizálása 2021. június közepétől érhető el. A kommentárunk előző aktualizálása óta a jogalkotó a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2020. évi CXIX. törvénnyel (Pp. novella) 2021. január 1-jei hatállyal több jelentős módosítást is eszközölt a Pp. normaszövegén.

Koncepcionális változtatáson estek át például az elsőfokú eljárásra, különös tekintettel a perindításra vonatkozó szabályok, illetve ezzel összefüggésben például a bizonyítás, a határozatok és a perorvoslatok szabályai. Jelentősen módosultak – az ügyek rugalmasabb elbírálása érdekében – a személyállapottal kapcsolatos perjogi szabályozók is.

Ez az aktualizálás 2021. január 1-jei lezárással alapvetően az említett változásokra koncentrál, emellett a szerzők feldolgozták az előző aktualizálás óta közzétett bírósági határozatokat, elvi állásfoglalásokat, a gyakorlat, illetve a jogirodalom által felvetett perjogi kérdéseket.Kiadvány
ISBN 978-963-8213-08-6
  • Polgári eljárásjog I-II. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: új Pp.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.