Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria munkatársai – kúriai tanácselnökök, bírák és főtanácsadók – az új polgári perrendtartási törvény elfogadása kapcsán egy „bírói kommentár” megírására vállalkoztak. A kommentár készítésekor azt a kettős feladatot tűzték ki, hogy egyfelől elemezzék, hogy a régi Pp.-hez tartozó bírói gyakorlat mennyiben alkalmazható az új Pp. hatálya alatt indult eljárásokban is, másfelől megvilágítsák azt, hogy az új Pp. meglehetősen bonyolult rendszerében az egyes rendelkezések miként függenek össze egymással és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseivel.

A „bírói kommentár” szerzői – köztük a Kúria Polgári Kollégiumában a polgári eljárásjogi terület szakmai vezetője – tehát nem a Pp. új jogintézményeinek részletező, az elméleti hátteret is összefoglaló bemutatását vállalják. Amit vállalnak, az alcímből is következően az, hogy a joggyakorlat által formált „élő” polgári eljárásjogról nyújtanak útmutatást.

A kommentár jelenlegi (harmadik) kiadásának 2. pótlása 2020. március elejétől érhető el online. Kommentárunk első, 2019. márciusi aktualizálása óta a jogalkalmazás számos újabb megoldandó problémával, nehézséggel szembesült. Erre figyelemmel – az előző frissítéssel érintett időszakhoz hasonlóan – nagy számban kerültek közzétételre CKOT- és KKT-állásfoglalások. Az említett két fórum immár közel 400 állásfoglalást fogadott el. Mindemellett – az eljárások előrehaladtával – néhány ügyben a Kúria is közzétett egyedi bírósági határozatokat (BH-kat).

A szerzők által magyarázatra szoruló jogszabályszöveg sem maradt teljesen változatlan. Az előző aktualizálás óta, a jogalkalmazók észrevételeire figyelemmel, a Pp. több, kiemelkedő fontosságú rendelkezése is változott: a 2019. évi LXVI. törvény módosította egyebek között az 58. §-t, valamint a 113. § (3), 259. § (1), 431. § (4), 432. § (4), 455. § (1) és (5), 459. § (2), 463. § (1) és a 491. § (2) bekezdését. A 2020. január 1-jén hatályba lépett 2019. évi LXXXI. törvénnyel a jogalkotó végrehajtott néhány elsősorban technikai jellegű, szükségszerű változtatást is.

Ez a frissítés egyrészt beépíti a kommentár szövegébe az említett állásfoglalásokat, kitér a gyakorlatban felmerült és a szerzők tudomására jutott problémákra, másrészt az időközben változó perrendi szabályozásra figyelemmel tartalmazza és értelmezi a lezárás pillanatában (2020. január 1.) hatályos és releváns jogi rendelkezéseket.

2020. július elejétől elérhető a harmadik kiadás 3. frissítése. A kommentárunk előző aktualizálása óta a jogalkotó az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvénnyel, 2020. április 1-jei hatállyal több jelentős módosítást is eszközölt a Pp. és a kapcsolódó jogszabályok normaszövegén.

Koncepcionális változtatáson estek át a Pp.-ben, illetve a Bszi.-ben szereplő hatásköri, szervezeti jogi szabályok, és ehhez kapcsolódóan egyes különleges perek körében található rendelkezések is. Az ún. „jogegységi panasz eljárás” bevezetésével jelentősen módosultak a felülvizsgálati eljárás szabályai is. Emellett a kapcsolattartásra vonatkozó eljárásjogi szabályanyag új alapokra helyezése indokolta a szülői felügyelettel kapcsolatos perekről szóló magyarázat kibővítését.

Ez a frissítés 2020. április 1-jei lezárással alapvetően az említett változásokra koncentrál, illetve néhány apróbb pontosítást, javítást is tartalmaz.Kiadvány
ISBN 978-963-8213-08-6
  • Polgári eljárásjog I-II. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: új Pp.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.