Hírfolyam


2019-07-31

Munkavégzés korlátokkal - A munkavállaló személyiségi jogainak korlátozása az új Mt. alapján

Mikor vizsgálható a munkavállaló alkalmassága, mikor kérhető be erkölcsi bizonyítvány? Mennyiben és hogyan ellenőrizhető a munkavégzés, mikor jogszerű a kamerahasználat? Kiterjedhet az ellenőrzés a munkaidőn túlra? Ellenőrizhetőek-e a munkavégzéshez biztosított eszközök? A GDPR miatt számos ponton módosult a Munka törvénykönyve!

2019-07-31

Így változik az élet augusztus elsejétől

Több jogszabály is változik 2019. augusztus elsejével. Csütörtöktől már a kutatóintézetei nélkül működik tovább az MTA, változik a médiatörvény és még több automatát kötnek be a NAV-hoz. Ezentúl még könnyebb lesz diákhitelt felvenni és gyűlölet-bűncselekmény protokollt vezet be a magyar rendőrség.

2019-07-30

Fontos szigorítást vezet be az Európai Bíróság

Szigorította a zenerészletek másolásának, az úgynevezett samplingnek a szabályait precedens értékű döntésével az Európai Bíróság. Idegen hanghordozóról származó nagyon rövid részletek sokszorosítása is engedélyköteles - mondta ki a luxemburgi bíróság egy jogvita eredményeként, amely húsz éve tart a Kraftwerk düsseldorfi zenekar és Moses Pelham zenei producer között.

2019-07-30

A járművezetéstől eltiltás

A tanulmány célja, hogy átfogó képet adjon a járművezetéstől eltiltás büntetés (szabálysértési jogban intézkedés) szabályozásának történetéről, a hatályos szabályozásról érintve a bírói gyakorlatot, valamint a szankció végrehajtásáról. A tanulmány egyben gondolatébresztés is a tekintetben, hogy a járművezetéstől eltiltás büntetés helyett bizonyos esetekben milyen alternatív, a megelőzést hatékonyabban szolgáló szankció lenne alkalmazható.

2019-07-30

Döntött az EU bírósága: adhat a magyar bíróság is menedékjogot

Az uniós joggal ellentétes az 2015 óta élő magyar szabályozás, ami elvette a magyar bíróságoktól a menedékjogi határozatok megváltoztatásának lehetőségét – mondta ki az EU Bírósága. Mostantól újra érdemi döntést hozhatnak a hazai bíróságok a menekültügyi hatóság rossz határozataival szemben.

2019-07-30

Bírói diszkriminációra vonatkozó kereset tárgyában hozott határozatot a Kúria

A Kúria döntésének tájékoztatója az Mfv.II. 10.475/2018-as számú ügyben. A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint az 1972 és 1979 év között született és 2002–2014. év között kinevezett felperesek esetében a munkáltatói jogkört gyakorló törvényszék elnöke a bírói szolgálati idő kezdő időpontjának meghatározásánál legfeljebb egy év titkári időt számított be.

2019-07-30

A Kazah Köztársaságban szerzett szolgálati idő magyarországi öregségi nyugdíjra való jogosultság elismerhetősége tárgyában hozott döntést a Kúria

Összefoglaló a Kfv.X.37.759/2018/15. számú határozatáról. Az alperes a felperessel – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 96/B. §-a alapján – kezdeményezett adategyeztetési eljárás eredményeként 2017. szeptember 11-én határozatot hozott, amelyben a 2016. február 8. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan 328 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati és nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idő elismeréséről rendelkezett.

2019-07-30

Közös megegyezés érvénytelenségének megállapítása tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.533/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: I. A felek által megkötött, a munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodás akarati hiba miatti érvénytelensége esetén nem a megtévesztett munkáltató saját jognyilatkozatának a sikeres megtámadásáról van szó, hanem a munkavállaló jogellenes magatartásáról, ezért az Mt. 29. § (5) bekezdése alapján az Mt. 84. §-ában foglaltak szerint helye van marasztalásnak. II. A munkaviszony megszűnésének jognyilatkozat szerinti időpontját nem érinti a jognyilatkozat jogellenességének megállapítása (Mt. 82. § - 84. §).

2019-07-30

A Kúria vezetői megbízás visszavonásának jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot

Az I. r. alperes elnöke 2015. április 28-án kelt intézkedésével 2015. május 1-jei hatállyal visszavonta a felperes magasabb vezetői megbízását. A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy a magasabb vezetői megbízás visszavonására kiadott intézkedés a Kjt. 23. § (5) bekezdésébe ütközik az írásbeli indokolás közlésére megszabott jogvesztő határidő elmulasztása miatt, továbbá annak megállapítását igényelte, hogy a 2015. május 4-én kelt kinevezés módosítás a Kjt. 21. § (1) bekezdésébe és az Mt. 58. §-ába ütközően jogellenes.

2019-07-30

Jogviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei és egyéb járandóságok tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.478/2018. számú ügyről. A felperes 2010. december 1-től törvényességi felügyelő és jogtanácsos munkakört töltött be az alperesnél. A felperesnek 2011. május 11-én a főosztályvezető két tanú jelenlétében megkísérelte átadni a felmentéséről szóló okiratot. A felperes ezt megtagadta, és kérte, hogy postán küldjék el részére. A felperes ezt követően munkahelyéről engedély nélkül távozott. A főosztályvezető ezután észlelte, hogy a felmentési okiratban a felmentési idő kezdetét az Mt. 90. § (2) bekezdés b) pontjába ütközően jelölték meg, ezért új felmentési okirat elkészítéséről rendelkezett.

2019-07-30

Rendkívüli lemondás jogszerűségének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.438/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: keresőképesség hiányában a munkáltatót foglalkoztatási kötelezettség nem terheli. Foglalkoztatási kötelezettség hiányában kizárt az állásidőre járó díjazás [Ebtv. 44. § a), 45. § (1) bekezdés, Mt. 51. § (1) bekezdés, 146. § (1) bekezdés].

2019-07-30

Dunai hajóbaleset: nincs helye óvadéknak, ha a bűnügyi felügyelet elrendelésének nincsenek meg a feltételei

Tájékoztató a Kúria Bt.III.750/2019/21-es számú ügyben kihirdetett ítéletéről: A vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó veszélyeztetésének vétsége miatt folyamatban lévő büntetőügyben, a legfőbb ügyész törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslati indítványát elbírálva, a Kúria 2019. július 29-én, nyilvános ülésen kihirdetett ítéletében megállapította, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság 42.Bny.1646/2019/2. számú, illetőleg a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 26.Bnyf.8434/2019/15. számú végzésének óvadékra vonatkozó rendelkezése törvénysértő.

2019-07-29

Nyugdíj és hozzátartozói ellátás: mikor adható méltányosságból?

Az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj és az árvaellátás megállapításának és emelésének szigorú szabályai vannak. Vannak azonban esetek, amikor mégis lehetőség van kivételes elbánásra. Ám az utóbbinál is számos előírást be kell tartani.

2019-07-29

Munkáltatóváltás: a jogelőd és a jogutód teendői

Olvasónk egy speciális munkajogi helyzetet vázolt fel, amelynek kapcsán több kérdése is felvetődött. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd válaszolt.

2019-07-29

Csaknem 7 millió elektronikus irat a bíróságokon! - Hat és fél éve vezették be az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét

Az elektronikus kapcsolattartás 2013. évi bevezetése óta eltelt 6 és fél évben a bíróságokra érkezett elektronikus beadványok és a bíróságok által elektronikus úton kiküldött kiadmányok száma megközelítette a 7 milliót.

2019-07-29

Köteles-e a kereskedő telefonos elérhetőséget megadni weboldalán? - Az Európai Bíróság döntést hozott

Az Amazonhoz hasonló elektronikus kereskedelmi platform nem köteles minden esetben telefonszámot a fogyasztó rendelkezésére bocsátani egy szerződés megkötését megelőzően. Köteles azonban a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan kommunikációs eszközt, amely lehetővé teszi a számára, hogy gyorsan és hatékonyan kapcsolatba tudjon lépni vele - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében. A C-649/17. sz., Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. kontra Amazon EU Sàrl ügyben hozott ítélet. Az Amazon EU társaság kizárólag egy internetes oldalon értékesít különféle termékeket többek között Németországban, a www.amazon.de honlapon.

2019-07-29

Visszakapja a 200 milliós óvadékot a Fenyő-ügy feltételezett felbujtója - Gyárfás betartotta a kényszerintézkedések szabályait

A Fővárosi Törvényszék 2018. július 23-i végzésében 200 millió forint óvadék ellenében enyhébb kényszerintézkedést rendelt el Gy. T.-vel szemben, akit az ügyészség azzal gyanúsít, hogy felbujtóként felelős Fenyő János médiavállalkozó 1998-ban történt meggyilkolásáért. Az elrendelt kényszerintézkedés hatálya 2018. november 11-én lejárt, így a bíróság az ügyészség indítványára most visszafizeti a terhelt által letett óvadék összegét.

2019-07-29

Mi a közös a bútorasztalosban és az ügyvédben?

Gondolhatnánk, hogy valószínűleg nem sok közös van a bútorasztalosban és az ügyvédben. Pedig több is, és köztük van egy nagyon lényeges közös pont.

2019-07-29

Eltérítette az e-mailt, milliókat szerzett

Megtévesztő e-maillel kicsalt összeget vett fel egy férfi egy céges bankszámláról; a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat ellene.

2019-07-26

Családi cégek generációváltása – ne tegye ki cégét az öröklési jognak!

Családi cégek átadása esetén léteznek-e az öröklésnek olyan jogi alternatívái, amelyek alkalmasak lehetnek a generációváltás folyamatjellegének leképezésére a cég szervezeti, működési kérdéseit és a tulajdonosi jogosultságokat illetően? A választ megtudjuk a jogi szakértőtől.

Tételek: 101 - 120 / 6469 (324 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.