Hírfolyam


2020-05-13

Egyszerűbb és gyorsabb lesz az örökbefogadás - Benyújtották a törvényjavaslatot az Országgyűlésnek

A jövőben egyszerűbb és gyorsabb lesz a gyermekek örökbefogadása, az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtotta be az Országgyűlésnek - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

2020-05-13

Emiatt bukja el most sok lakásvásárló a kifizetett foglalót!

Egyre többször fordul elő az a kellemetlen helyzet, hogy a bankok alacsonyabb becsült forgalmi értéket állapítanak meg egy ingatlan esetében, mint amennyit a vevő kifizetne érte. Emiatt kevesebb lehet a maximálisan adható hitelösszeg is, így több önerőre lehet szükség a lakáshitelhez. Aki a pluszpénzt nem tudja előteremteni, viszont meggondolatlanul már leszerződött az ingatlanra, az emiatt akár a kifizetett foglalót is elveszítheti!

2020-05-13

Vonatkozik-e az alkotmányos tulajdonvédelem az elővásárlási jogra? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Az elővásárlási jogosult nem számít tulajdonosnak, és az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az alkotmányos tulajdonvédelem a meglévő tulajdonra vonatkozik, nem biztosít azonban jogot a tulajdonszerzésre. Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria termőföldre vonatkozó elővásárlási jog tárgyában hozott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

2020-05-13

Kiemelt kúriai döntések

„Gyöngyöspatai szegregációs per”: a nem vagyoni károk megtérítésénél a kártérítés megítélésének egyetlen módja a pénzbeli kártérítés, természetbeni kártérítés alkalmazására nincs jogszabályi lehetőség. A legfőbb bírói fórum eljáró tanácsa a felülvizsgálattal támadott részében hatályában fenntartotta a Debreceni Ítélőtábla azon jogerős ítéletét, amely cigány etnikai kisebbséghez tartozó tanulók jogellenes elkülönítésében és részükre alacsonyabb szintű oktatás nyújtásában megnyilvánuló személyiségi jogsértés miatt 60 felperes részére, mintegy 100.000.000 forint összegű nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte az alpereseket (a helyi önkormányzatot, az érintett általános iskolát és az illetékes tankerületi központot).

2020-05-12

Joghatósági kérdések egy hajószerencsétlenséggel kapcsolatban - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

Egy panamai lobogó alatt közlekedő hajót ért hajószerencsétlenség áldozatai az olasz bíróságok előtt felelősség megállapítása iránti keresetet nyújthatnak be az e hajó osztályozását és tanúsítását végző olasz szervezetekkel szemben. E szervezetek csak akkor hivatkozhatnak a joghatóság alóli mentességre, ha tevékenységeik a panamai állam közhatalma kifejeződésének minősültek - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

2020-05-12

A katonatudós - Elhunyt Kovács Tamás nyugalmazott legfőbb ügyész

Katona és ügyész volt egy személyben, ami főleg a munkabírásában és fegyelmezettségében mutatkozott meg. Felkészült tudós, szellemes társasági ember, pályája során sokat öregbítette a magyar jogászok jó hírét.

2020-05-12

Az apák bűnei, avagy a gyermektartásdíj határokon átnyúló végrehajtásának egyes kérdései

A tanulmány az anyagi jogi szabályok rövid ismertetését és a jogfejlődési folyamat rövid áttekintését követően a jelenleg hatályos belföldi végrehajtási szabályok érintőleges ismertetését követően a határokon átnyúló végrehajtás egyes kérdéseire fókuszál.

2020-05-12

Így köss elektronikus ingatlanbérleti szerződést járvány idején

A koronavírus-járvány és a home office közepette gyakran merül fel az a kérdés, hogy lehet-e elektronikus úton ingatlanbérleti-szerződést kötni, és ha igen, milyen követelmények és feltételek mellett. A kiindulópontot az jelenti, hogy a jelenleg hatályos szabályozás szerint a Magyarország területén található bármely ingatlan bérletére érvényesen csak írásban köthetünk bérleti szerződést. Felvértezve a tudással, hogy csak írásban köthetünk ingatlan bérleti szerződést, adódik a kérdés: mi is minősül írásbeli szerződésnek? Egy, a felek által e-mailbe foglalt szerződés ugyanúgy írásbeli, mint egy A4-es papírlapon megírt szerződés?

2020-05-12

Alaptörvény-sértő összbüntetésbe foglalás tárgyában hozott végzések

Az Alkotmánybíróság bírói döntéseket semmisített meg. A megsemmisített jogszabályhely tartalmával egyező bírói gyakorlat alapján hozott, és egyúttal az Alkotmánybíróság (bíróságokra is kötelező) határozataival összhangban nem álló bírósági végzések ellentétesek az Alaptörvényből fakadó követelményekkel - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1721/2019. számú, bírói döntés megsemmisítéséről szóló határozatában.

2020-05-12

A nem lakás céljára szolgáló helyiség nem tárgya az adásvételnek, mert az előkészítő okiratokból, majd magukból a szerződésekből is ez egyértelműen megállapítható

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.20.496/2019. számú egyedi ügyben 2020. május 5-én hozott határozatáról. A volt állami tulajdonú ingatlanon három bérlakás, egy közös udvar, valamint egy, az utcáról közvetlenül megközelíthető nem lakás céljára szolgáló, az önkormányzat által fenntartott, előbb orvosi rendelőként, majd általános iskolaként használt helyiségcsoport található. 1990-91-ben a három bérlakás – a felértékelésüket követően – eladásra került a bérlők, illetve a leszármazottaik részére, a közös tulajdonból hozzájuk tartozó résszel, így a közös használatú udvarral együtt.

2020-05-12

A közigazgatási eljárásban beszerzett bizonyíték "kirekesztésének" nem feltétele, hogy arról más hatóság megállapítsa, jogellenesen állították elő; a hatóság a tényállás tisztázására alkalmas bizonyítékokat főszabály szerint szabadon használja fel

Tájékoztató a Kúria Kfv.X.37.929/2019/5. számú ügyben hozott határozatáról. Az alperes 2018. szeptember 10-én a felperesi foglalkoztatónál munkaügyi ellenőrzést tartott, amelynek eredményeként a 2019. január 4-én kelt határozatában – egyebek mellett – kötelezte a felperest, hogy L.G. munkavállaló 2012. szeptember 13. és szeptember 16. közötti foglalkoztatása vonatkozásában tegyen eleget az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16. § (4) bekezdés a) pontjában írt, a munkaviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségének, és a felperest e mulasztás miatt 200. 000 forint munkaügyi bírsággal sújtotta.

2020-05-12

Az egészségbiztosító Ebtv. 68. §-ában szabályozott megtérítési igénye az Ákr. 103. § (4) bekezdése alkalmazásában a jogszerű állapot helyreállítására kötelező intézkedés, amely az ügyintézési határidő kétszeresének túllépése esetén is lehetséges

A Kúria Kfv.X.38.368/2019/5. számon hozott határozatának tájékoztatója. Az alperes a 2018. október 25-én kelt fizetési meghagyással – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Ebtv.) 68. § (1)-(2) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:519. § alapján – 2 903 688 forint megfizetésére kötelezte a felperest a D. E. biztosított által 2015. augusztus 3-án elszenvedett balesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások költségeinek megtérítése címén. A közigazgatási és munkaügyi bíróság a felperes keresetét elutasította.

2020-05-12

Annak eldöntése, hogy a felperes megbetegedéseinek részkárosító hatását lehet-e összevont értékelés eredményeként meghatározni, különleges szakértelmet igényel, de nem szakértői mérlegeléssel történik

Tájékoztató a Kúria Kfv.X.37.548/2019/4. számú ügyben hozott határozatáról. A felperes 2013. október 1-től C2 minősítési csoport szerinti rokkantsági ellátásban részesült. Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a felperes kérelmére lefolytatott felülvizsgálat eredményeként az ellátást a 2018. március 5-én kelt határozattal megszüntette, egyidejűleg, az elsőfokú komplex minősítési bizottság szakvéleménye alapján, amely szerint a felperes egészségi állapota 57%-os, B2 minősítési csoportba tartozik, havi 39.905 forint összegű rokkantsági ellátást állapított meg részére. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

2020-05-12

A Kúria határozatában kimondta, hogy öregségi nyugellátásról nem lehet lemondani, újbóli megállapítást csak jogszabályban meghatározott kivételes esetekben lehet kérni

Tájékoztató a Kúria Mfv.III.10.148/2019/3. számú ügyben hozott határozatáról. Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a 2017. augusztus 9-én kelt, a másodfokú szerv által helybenhagyott határozatával elutasította a felperes által előterjesztett, a nyugellátása újraszámítására irányuló kérelmet, mert az öregségi nyugdíj ismételt megállapítására, illetve a bírói korhatár betöltésekor újbóli számításra jogszabály nem biztosít lehetőséget.

2020-05-12

A Kúria határozatot hozott a Sztrájktörvény alapján indult nemperes eljárás tárgyában

Tájékoztató a Kúria Mpk.X.10.303/2019/4. számú ügyben hozott döntéséről, melynek elvi tartalma: a Sztrájktv. nem tesz különbséget az egyeztető eljárások tartalma alapján a lehetséges felek között, a Sztrájktv. 2. §-a alapján folytatott egyeztető eljárásnak ezért magában kell foglalnia a 4. § (3) bekezdése szerinti egyeztetést és megállapodást is.

2020-05-12

Közalkalmazott illetménye tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.013/2020/5. számon hozott határozatáról, melynek elvi tartalma: nincs jelentősége annak, hogy a garantált bérminimum összege jogszabályváltozás miatt vagy azért emelkedik, mert a felek között a részmunkaidős foglalkoztatás helyett teljes munkaidős foglalkoztatásra jön létre megállapodás. Az az elv, miszerint a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész – garanciális feltételek mellett – csökkenthető, átcsoportosítható, ez esetben is irányadó (EBH 2016.M.8). Havi illetmény esetén annak van jelentősége, hogy az összilletmény nem csökkenhet és nem az egy órára számított illetménynek.

2020-05-11

Összefoglaló egyes munkajogi szabályok alkalmazásáról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt

A Magyar Munkajogi Társaság elnöksége és a Munkajog folyóirat szerkesztőbizottsága által jegyzett összefoglaló május 11-én frissült. Az aktualizált összefoglaló a 2020. május 11-én hatályos jogszabályok alapján készült. Az aktualizálást Berke Gyula tanszékvezető egyetemi docens, PTE ÁJK és Lőrincz György ügyvéd, a Magyar Munkajogi Társaság elnöke végezte.

2020-05-11

Bűntett lett a járványügyi védekezés akadályozása - A Btk. két fejezete is kiegészült a veszélyhelyzetre tekintettel!

Akár 3 év szabadságvesztésre is ítélheti a bíróság a jövőben azt, aki járványügyi intézkedés végrehajtását akadályozza, ha pedig valaki valótlan hírek terjesztésével a védekezés eredményességét akadályozza, akár 5 évig terjedő szabadságelvonással is büntethető. A koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel kiegészültek a Büntető Törvénykönyv közbiztonság és a köznyugalom fejezetei.

2020-05-11

Erősíteni kell az internetes kereskedelem szabályozását

A koronavírus-járvány minden korábbinál aktuálisabbá teszi az internetes kereskedelemmel kapcsolatos szabályozások megújítását – hívja fel a figyelmet az Állami Számvevőszék legfrissebb elemzése. Az egészségügyi veszélyhelyzet az e-kereskedelem irányába fordította a figyelmet a vevők és a kereskedelmi vállalkozások részéről egyaránt, így hosszú távon az internetes értékesítés tartós bővülése várható. Az elemzés rámutat: amellett, hogy a növekvő forgalom gyarapította az áfa-bevételeket, fokozta az adóelkerülés és az adóbázis csökkenésének kockázatát.

2020-05-11

Csökkentett munkaidőre járó bértámogatás

Munkaidő-csökkentés esetén a dolgozó bruttó bérét is a csökkentéshez kell igazítani? Hogyan kell számítani a támogatás miatt a nettó bért?

Tételek: 81 - 100 / 7748 (388 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.