Hírfolyam


2019-03-20

A Kúria döntést hozott szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perben

Tájékoztató a Pfv.II.21.396/2018. számú egyedi ügyről. A per 2014. december 10. napján indult. A felperes keresetében az alperes és közös gyermekük kapcsolattartásának megváltoztatását, majd 2015. június 16. napján a kereset módosításával az alperes szülői felügyeleti jogának megszüntetését kérte. A kereset ténybeli alapjául azt állította, hogy az alperes a gyermeket szexuálisan bántalmazta. Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, tagadta a gyermek bántalmazását.

2019-03-19

A jogorvoslat eszközrendszere a végrehajtási eljárásban

A bírósági végrehajtás legitim állami kényszer alkalmazásával, törvényes kényszerítő eszközök útján juttatja érvényre az elismert és kikényszeríthető alanyi jogot az adóssal szemben. De ezen polgári nemperes eljárás keretében a jogorvoslathoz való jog is széles körben áll a felek rendelkezésére.

2019-03-19

Magyarázza a minisztérium, miért nincs igaza a Velencei Bizottságnak

A Velencei Bizottság reméli, hogy Magyarország megfogadja a közigazgatási bírósági törvényekre vonatkozó bizottsági állásfoglalásban megfogalmazott ajánlásokat – írta a Twitteren Gianni Buquicchio, a testület elnöke hétfőn. A strasbourgi székhelyű Európa Tanács alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó szakértői testületének elnöke arra emlékeztetett, hogy bírálják a magyar parlament előtt elfogadásra váró törvénymódosításokat, amelyeket Trócsányi László igazságügyi miniszter is támogat.

2019-03-19

Strasbourgi jogesetfigyelő blog indult

Március 15-ére időzítve indult el az Átlátszó gondozásában a Strasbourgi Figyelő névre keresztelt blog. A szerkesztők célja, hogy közelebb hozzák a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának tevékenységét a magyar közönséghez. Ennek érdekében közérthető formában foglalják össze minden héten a legfontosabb friss EJEB-döntéseket.

2019-03-19

A Kúria határozata büntetés-végrehajtási bírói ügydöntő végzés tárgyában

1. A véglegessé vált bv. bírói ügydöntő végzés ellen utólagos bv. bírói eljárásnak, míg az utólagos bv. bírói eljárásban hozott véglegessé vált bv. bírói ügydöntő végzés ellen ugyancsak utólagos bv. bírói eljárásnak van helye. 2. A bv. bíró véglegessé vált ügydöntő végzése nem jogerős határozat. Azzal szemben felülvizsgálatnak nincs helye.

2019-03-19

A Kúria Büntető Kollégiuma felszámolási eljárás során elkövetett csődbűntett tárgyában hozott határozatot

A felszámolási eljárás során az engedményezési szerződéssel értékesített – polgári peres úton érvényesített – függő követelés az 1978. évi IV. törvény 290. § (1) bekezdés d) pontja szerinti csődbűntett elkövetési tárgya lehet; az a terhelt, mint felszámoló rendelkezési körébe tartozó, a Számv.tv. 29. § (1) bekezdése szerinti forgóeszköz alapját képező vagyonelem, egyúttal a Csődtv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vagyon része, mely a felszámolási eljárás rendeltetéséből adódóan a hitelezők kielégítésére szolgált.

2019-03-19

A Kúria határozatot hozott fiatalkorú elkövetők próbára bocsátása tárgyában folyamatban volt ügyben

A Btk. 105 § (2) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a fiatalkorúakra a XI. Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, a 116. § (2) bekezdése szerint a próbaidő tartama egy évtől két évig terjedhet.

2019-03-19

A Kúria Büntető Kollégiuma határozatot hozott kényszerintézkedés alkalmazásának indokoltságát vizsgáló ügyben

I. Ha az első- vagy a másodfokú bíróság a nem jogerős ügydöntő határozatának kihirdetését követően a kényszerintézkedés fenntartásáról rendelkezett, a felülvizsgálat szempontjából irányadó hat hónapos határidőt ezen határozat időpontjától kell számítani. II. Önmagában a kényszerintézkedés indokoltságának a törvényben előírtat meghaladó számú, azaz többszöri felülvizsgálata nem sért jogot.

2019-03-19

Nyugdíjasnak minősülő munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése tárgyában döntött a Kúria

A döntés elvi tartalma: I. Ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül, a munkáltató a határozatlan időtartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni. Ezért, ha a felmentés oka valós (tehát a munkavállaló nyugdíjasnak minősül) indokolás hiányában annak okszerűsége nem vizsgálható. II. Ha az egyenlő bánásmód megsértésére hivatkozó munkavállaló valószínűsítette, hogy rendelkezik egy olyan védett tulajdonsággal, amelyre hivatkozással a diszkriminációt állítja, a bíróságnak az egyenlő bánásmód megsértése megtörténtét kell vizsgálnia a felperesre kedvezőbb bizonyítási szabályok mellett. Ha ilyen tulajdonság nem állapítható meg, úgy joggal való visszaélésként vizsgálható a jogsértés az általános bizonyítási szabályok alkalmazásával. III. Nem minősülnek a diszkriminációra hivatkozó munkavállalóval összehasonlítható csoportnak azon személyek, akik a munkavállaló által valószínűsített védett tulajdonsággal maguk is rendelkeznek.

2019-03-19

Céljuttatás - tartalma szerint prémium- megfizetéséről döntött a Kúria

A döntés elvi tartalma: ha a munkáltató hosszabb időszakra tűzött ki prémiumfeladatot és a munkavállaló munkaviszonya ennek az időszaknak az eltelte előtt megszűnt, a prémiumfeladat időarányos részének teljesítése esetén a munkavállalót az ezzel arányban álló prémiumösszeg megilleti. Ettől az esettől eltér, amikor a kitűzött prémiumfeladatot a munkavállaló csak részben teljesítette. Ez esetben csak akkor jár a prémium arányos része, ha annak fizetésére a munkáltató a részfeladatok teljesítése esetére is fizetési kötelezettséget vállalt.

2019-03-19

A Kúria közleménye az Európai Unió Bíróságának „Dunai-ügyben” hozott határozatáról

Az Európai Unió Bírósága döntése szerint hatályos uniós fogyasztói irányelvvel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az eljáró bíróság számára nem teszi lehetővé az árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezések tisztességtelensége miatt a szerződés „megsemmisítését”, aminek következtében a fogyasztó mentesülne az árfolyamkockázat viselése alól. A Kúria megítélése szerint azonban a magyar nemzeti szabályozás nem ilyen tartalmú, mert bár a 2014. évi XL. törvény (Dh2.tv.) 37. §-a az érvénytelenség jogkövetkezményeként a szerződés érvényessé vagy határozathozatalig terjedő hatályossá nyilvánítását írja elő, ezek az érvénytelenségi jogkövetkezmények a devizahiteles fogyasztói kölcsönszerződések esetében azzal az eredménnyel járnak, hogy a fogyasztó – ha az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezés a Kúria 2/2014. PJE határozatának 1. pontja, valamint az Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ügyben ítéletében foglaltak szerint a tájékoztatási kötelezettség megszegése miatt tisztességtelen – a szerződés megkötésétől kezdődően mentesül az árfolyamkockázat viselése alól. A Kúria elnöke által a devizahiteles érvénytelenségi perek jogalkalmazási gyakorlatának vizsgálatára felállított Konzultációs Testület jelenleg tovább vizsgálja azt a kérdést, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó kikötések érvénytelensége milyen jogkövetkezményekkel járhat, és annak alapján a felek közötti elszámolás milyen elvek szerint történik. A Konzultatív Testület április közepén és május első felében is ülésezik, álláspontjának közzététele ezt követően várható.

2019-03-18

A kirendelt védőség gyakorlati problematikája - Lassan 1 éves az új Be., de a rendszer még mindig visszásságokkal terhelt

Lassan 1 éves az új büntetőeljárási törvény, azonban a védők kirendelésére vonatkozó szabályozás és rendszer korszerűsítése ellenére a jogintézmény gyakorlati megvalósulása továbbra is problémákat hordoz magában.

2019-03-18

Mit tehetünk, ha áron alul árvereznék az ingatlanunkat?

Végrehajtási eljárásban sor kerülhet az adós tulajdonában lévő ingatlan árverésen való értékesítésére. Amennyiben az ingatlant árverezik, az adósnak és a követelése megtérülése érdekében végrehajtást kérőnek is fontos lehet, hogy az ingatlant ne piaci áron alul adják el. Mi a teendő, ha az árverezni kívánt ingatlan becsértékét túl alacsonynak találjuk?

2019-03-18

Digitális akadálymentesítés Európában - Kiegyensúlyozott jogszabály született - Az EP irányelvet fogadott el

Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén elfogadta az európai akadálymentesítési irányelvet, amely szerint az infrastrukturális fejlesztések mellett technikai eszközöket és szolgáltatásokat is elérhetővé kell tenni az Európai Unióban élő mintegy 80 millió fogyatékkal élő számára.

2019-03-18

A személyiségi jogok polgári jogi védelme, különös tekintettel a közszereplők vonatkozásában

A tanulmány a személyiségi jogok polgári jogi védelmének kialakulását, hatályos szabályozását és a vonatkozó bírói gyakorlatot mutatja be, különös figyelmet fordítva a közéleti szereplők sajátos, enyhébb védelmére.

2019-03-18

Vasárnapi pótlék: milyen időszakra jár?

Milyen időszakra jár a vasárnapi pótlék az Adózóna olvasójának cégénél, ha háromműszakos (8 órás) munkarendet vezetnek be a jelenlegi helyett?

2019-03-18

Munkáltatói lakáscélú kölcsön BAR-listás dolgozónak

Milyen sorrendben érvényesíthető a munkáltatói kölcsön iránti igény a BAR-listás dolgozó munkabéréből? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Kéri Ádám ügyvéd válaszolt.

2019-03-18

Visszamenőlegesen megsemmisíthető devizahitel-szerződések - Uniós jogot sért a magyar szabályozás - Az Európai Bíróság döntést hozott

Az uniós joggal ellentétesek azok a magyar jogszabályok, amelyek kizárják az árfolyamkockázattal kapcsolatos tisztességtelen szerződési feltételt tartalmazó devizaalapú kölcsönszerződés visszamenőleges hatályú megsemmisítését. A szerződésnek megsemmisíthetőnek kell lennie, amennyiben az a tisztességtelen szerződési feltétel nélkül nem teljesíthető - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

2019-03-14

Gyorsabb információcsere nem uniós polgárok priuszáról - Az EP megszavazta az ECRIS-TCN bűnügyi nyilvántartás felállítását

A képviselők kedden megszavazták a harmadik országból az Unióba érkezők bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatait tartalmazó, új nyilvántartás felállítását. Az új, központosított adatbázis (ECRIS-TCN) az uniós polgárok priuszáról szóló adatcserét szolgáló, már meglévő Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert (ECRIS) egészíti ki. A kiterjesztett, új adatbázis segítségével az egész Unióban jobban nyomon követhetők lesznek az Unióba érkezők esetlegesen a bűnügyi nyilvántartásában szereplő adatai. A gyorsabb információcsere segíti a határokon átnyúló bűnözés és a terrorizmus elleni fellépést.

2019-03-14

Szabályozott drón-invázió - A drónok jogi szabályozása, avagy új jogterület születik

Napjainkban a drónfelhasználók és a drónreptetések száma rohamosan növekszik - ez a tény pedig szükségszerűen vezetett olyan incidensekhez, mint a londoni Heathrow reptér, vagy Gatwick légi forgalmának leállítása. Hazánkban külön a drónokra vonatkozó jogszabály még nincs, és ez számos nehézséget okoz a felhasználóknak és a légiforgalmi irányítóknak.

Tételek: 21 - 40 / 5700 (285 oldal)
  • GDPR
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.