Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára 

Az Országgyűlés a 2012. évi C. törvénnyel megalkotta az új Büntető Törvénykönyvet, amely 2013. július 1-jén hatályba lépett. Az új Btk. úgy hozott létre lényegi változtatásokat a büntető anyagi jogban, hogy nem jelent teljes szakítást azokkal az értékekkel, amelyek a korábbi szabályozásban az állampolgárok hatékony jogvédelmét biztosították. Megújította – más jogterületeken kipróbált szankciók (sportrendezvények látogatásától eltiltás, elzárás) átemelésével új büntetési nemekkel bővítette – a büntetési rendszert. Sok esetben törvényi szintre emelte a büntető ítélkezésben évtizedek alatt kikristályosodott joggyakorlatot.

Kiadónk a Kúria tapasztalt büntetőbíráinak szerzőségével, a Kúria Büntető Kollégiuma vezetőjének szerkesztésében 2013 szeptemberében jelentette meg a Kommentár új, harmadik kiadását. Az új törvény rendelkezéseinek elemzése mellett a bírák áttekintették az egyes jogintézmények, törvényi tényállások alkalmazásához kapcsolódó korábbi joggyakorlatot. A szerzők elvégezték a törvény változásának fényében szükséges szelekciót is: a magyarázatok között csak azokat az elvi tartalmú eseti bírósági döntéseket és testületi határozatokat ismertetik, amelyeket a gyakorlat számára továbbra is iránymutatónak tartanak.

A harmadik kiadás legújabb (hetedik), 2020. április 21-én megjelenő aktualizálása a 2018. július 31-től 2019. december 31-ig terjedő időszak, másfél év büntető tárgyú jogalkotásának eredményeit magyarázza. Mivel nem új kódex rendelkezéseit, s még csak nem is egy novelláris módosítás rendelkezéseit kell értelmezni, nincs átfogó, kiindulópontként elfogadható jogpolitikai szándék vagy koncepció, és a büntető kódexet érintő új tényállások vagy megújuló szövegek csapongva érintik az Általános Rész vagy a Különös Rész tényállásait. A jogalkotásokat más-más társadalmi szükséglet motiválta.

A pótlapcsomag követi a jogalkotás sokrétű eredményeit, így tartalmazza a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény által a Btk. 217. §-ának helyébe lépő „az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének” tényállását éppúgy, mint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvényben megbúvó, majd a büntetőjogászi közvéleményt felkavaró értelmező rendelkezést, a bűnszervezet új fogalmát [Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pont]. Nem marad értelmezés nélkül a 2018. évi XLIII. törvény által kodifikált új közlekedési bűncselekmény, a „jogellenesen átalakított személyszállítást végző jármű vezetése” sem, és csak remélni lehet, hogy a világjárvány idején kevés ügyet ad majd az Egészséget veszélyeztető bűncselekmények (XVII. Fejezet) új tényállása, a 185/A. § szerinti gyógyszerhamisítás bűntette.

A bűncselekmények (bűnesetek) előfordulásának gyakoriságát az élet hozza magával, melyekkel a bűnüldözés veszi fel a harcot, s amely a büntetőítélkezés során fejeződik be. A pótlapok szerkesztői most is arra törekedtek, hogy a változó normák tartalmát közérthető magyarázattal kibontva elősegítsék a bűnesetek zökkenőmentes elbírálását, az ügyek időszerű befejezését.

A jövőben is szükség szerint frissítésre kerülő Kommentár tudományos alapossággal, egyúttal gyakorlatorientáltan és a bírói gyakorlatot reprezentáló legújabb eseti döntésekkel gazdagítva nyújt nélkülözhetetlen segítséget a szakemberek és a jogalkalmazók számára.


Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

Kiadvány
ISBN 963 8213 14 0
Formátum A/5

Címkék: új Btk.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.