Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A 2018. évi kiadás az új és módosult jogszabályokra figyelemmel, a bírói gyakorlat feldolgozásával készült.

A Ptk. Első, Második, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik Könyvei kommentárjának szerkesztője: Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője.

A Ptk. Harmadik Könyve kommentárjának szerkesztője: Sárközy Tamás egyetemi tanár.

A Ptk. Negyedik Könyve kommentárjának szerkesztője: Kőrős András, a Kúria családjogi tanácsának ny. elnöke.

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kommentár ötödik (2018. évi) kiadása már tartalmazza a Ptk. hatálybalépését követően végrehajtott jogszabályváltozásokat (értve ez alatt a Ptk. módosításait is), a kódexhez kapcsolódó bírói gyakorlatot, illetve a Ptk. alkalmazásával összefüggésben felmerült jogalkalmazói problémák kifejtését. A kommentár kitér az új Ptk. Tanácsadó Testületének, illetve a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének állásfoglalásaira, illetve ismerteti a problémásabb rendelkezésekkel kapcsolatosan fellelhető jogirodalmi álláspontokat.

A kapcsos kommentár ötödik kiadása tartalmában megegyezik a hat kézikönyv harmadik, átdolgozott, bővített kiadásaival (Polgári jog I/VI., II/VI., III/VI., IV/VI., V/VI. és VI/VI. címek). A kapcsos kommentár viszont a jövőben pótlapokkal frissül.

2020. március 16-án megjelent a kommentár ötödik kiadásának első pótlapja. A Kommentár ötödik kiadásának 2018. őszi megjelenése óta a Ptk. normaszövege kisebb módosításokon esett át. Így a 2019. évi LXVII. törvénnyel a jogalkotó módosította a jogi személyekre vonatkozó rendelkezések közül a 3:268. §-t és a 3:279. §-t, a zálogjogi szabályok körében az 5:99. §-t, az 5:100. § (7) bekezdését, az 5:140. § (1) és (3) bekezdését, valamint az 5:142. § (2) bekezdését, végül a Záró Rendelkezések körében a 8:6. § több pontját. A 2019. évi CIX. törvény a 6:105. §-t érintette. Ez a pótlapcsomag tartalmazza és értelmezi az említett új, illetve módosult szabályokat 2020. január 1-jei lezárás szerint. 

2020. július 8-án megjelenik az ötödik kiadás második pótlapja. A Kommentár 2020. márciusi pótlapcsomagjának megjelenése óta a Ptk. normaszövege újabb változásokon esett át. Így a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosította a Ptk. 2:25. §-át, valamint a 2:26. § (1) bekezdését. Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény a kapcsolattartással összefüggő határozatok végrehajtásával kapcsolatos eljárás új alapokra helyezésének szükségszerű következményeként módosította a Ptk. 4:183. § (2) bekezdését, illetve a 4:185. §-át. 

Ez a pótlapcsomag tartalmazza és értelmezi az említett új, illetve módosult szabályokat; bemutatja a kapcsolattartással összefüggő új szabályok eddigi tapasztalatait 2020. május 31-i lezárás szerint. A pótlapcsomag egy apróbb korrekciót is tartalmaz a Ptk. 6:430. §-ával összefüggésben.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

Kiadvány
Formátum A/5
I. kötet tartalomjegyzék
II. kötet tartalomjegyzék
III. kötet tartalomjegyzék
IV. kötet tartalomjegyzék
Kérjük, kattintson ide, ha nem működne az olvasó!


Kapcsolódó bejegyzések

  • A kiadó augusztusban aktualizálja a Polgári jog című kommentárját
  • Átfogó frissítésen esik át a Ptk.-kommentárunk

Címkék: új Ptk.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.