Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A Kommentárnak jelenleg csak az I. kötetét (Munka Törvénykönyve) árusítjuk. A hektikus jogalkotás miatt a II. kötet (közszolgálati tisztviselők, közalkalmazottak) aktualizálását felfüggesztettük, az elavult eddigi kiadást pedig már nem értékesítjük. A helyzetre tekintettel a Kommentár jelenleg kedvezményesen fizethető elő.

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek (jogászok, HR- és gazdasági vezetők) szól ez a kétkötetes kapcsos kommentár. Szerkesztője és egyik szerzője a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese, társszerzői pedig a Kúria bírái. Céljuk, hogy a hatályos joganyagot és az ahhoz kapcsolódó felsőbírósági gyakorlatot rendszeresen megújítva, mindig az aktuális állapotában tárják az olvasók elé. Az olvasó a magyar munkajog hatályos jogszabályainak teljes rendszerét figyelemmel követheti, mindenekelőtt a munka törvénykönyvét (Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt (Kttv.), a közalkalmazotti törvényt (Kjt.), valamint az e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat. A kiadványban emellett az Európai Unió munkaügyi kérdésekben felmerülő jogának ismertetése is helyet kap.

A kommentár negyedik kiadásának 11. pótlapcsomagja 2020. december 18-án jelent meg. Az ezt megelőző pótlapcsomag 2019. év végén jelent meg, a tavaszi aktualizálásra a koronavírus miatti járványhelyzetre tekintettel nem került sor. Emiatt a jelenlegi, tizenegyedik frissítés a szokásosnál jóval több jogszabály-módosításról, bírói gyakorlatról, kúriai kollégiumi véleményről, elvi határozatról tartalmaz ismertetést. Olyan mennyiségű anyag gyűlt össze, hogy indokolttá vált az A) rész (Mt.) teljes cseréje. 

A közalkalmazotti jogviszonyt érintő változások kiterjedtségére és mélységére tekintettel (szakképzés, kulturális ágazat, egészségügyi ágazatban a közalkalmazotti jogviszonyok munkaviszonnyá, illetve szolgálati jogviszonnyá átalakulása) a Kjt.-kommentárrészt a Kiadó ezúttal nem aktualizálja. A változások kiterjedtsége és gyakorisága igaz a közszolgálati tisztségviselők szabályozására is (Kttv.), amelynek aktualizálását jelen helyzetben szintén nem vállaljuk. 

Az Mt.-kommentár tartalmazza az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokat, amelyek érintették az Mt. 55. §-át, 127–128. §-át, 130. §-át és 146. §-át. Módosultak a munkavégzés alóli mentesülés, a távolléti díj, a szülési szabadság, a fizetés nélküli szabadság szabályai. A Kúria joggyakorlat-elemzést végző munkacsoportjának kezdeményezése alapján 2020. január 1-jétől a versenytilalmi megállapodás csak írásban érvényes. 

A kommentár kitér a koronavírus miatti veszélyhelyzettel kapcsolatosan arra, hogy az Mt. egyes szabályait eltérésekkel kell alkalmazni. Erről kormányrendeletek és a 2020. évi LVIII. törvény tartalmaznak előírásokat.

A Kúria 2020-ban elemezte az érvénytelenség a munkaviszonyban tárgykörű joggyakorlat-elemzés tapasztalatait, melyekre a kommentár több helyen kitér, utalva a bírói gyakorlatra. 

A kommentár tartalmazza az elmúlt időszak számos fontosabb kúriai döntését, elemzi ezeket az ítéleteket, kitér a tényállásra és a döntés alapját adó jogszabályok értelmezésére.Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

Kiadvány
ISBN 978-963-8213-31-0
Formátum A/5

Címkék: munkajog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.