Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Az Országgyűlés 2016. december 16-i ülésnapján elfogadta – a Ket.-et felváltó – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (Ákr.). A másik új eljárási kódex, a közigazgatási perrendtartás (Kp.) végleges elfogadása pedig 2017. február 21-én történt meg. A két törvény 2018. január 1-jén lépett hatályba. Kiadónk 2017. szeptember 21-én jelentette meg a kommentár új, negyedik kiadását (mely egyébként már tartalmazza a 2017. május 16-án elfogadott, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény rendelkezéseinek magyarázatát is).

A szerzői csapat gerincét a hagyományokhoz hűen most is a Kúria jelentős ítélkezési tapasztalattal és elméleti szakértelemmel egyaránt rendelkező közigazgatási bírái alkotják (köztük a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetője), kiegészülve más közigazgatási szakemberekkel (az IM főosztályvezetőjével, az NMHH jogi igazgatójával, egy közigazgatási jogász alkotmánybíróval és egy egyetemi oktatóval). A kommentár szerkesztője ezúttal is Petrik Ferenc jogtudós, nyugalmazott kúriai kollégiumvezető.

A kommentár második, 2020. június 26-án megjelenő aktualizálása (pótlap-csomagja) egyrészről feldolgozza, hogy miként alakultak az Ákr. és a Kp. szabályai az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény nyomán. Másrészről bemutatja a hatósági eljárásokat és a közigazgatási pereket érintő egyéb olyan jogrendszeri változásokat, amelyek közvetve kapcsolódnak az eljárási kódexekhez. 

A jogalkotó mind az Ákr., mind a Kp. tekintetében igyekezett orvosolni – a törvények szövegének kisebb pontosításával, illetve kiegészítésével – a hatálybalépés óta felmerülő jogalkalmazási problémákat, értelmezési nehézségeket. Ezenfelül a Kp. esetében tartalmi szinten is módosításra kerültek alapvető jogintézmények (generálklauzula, bírósági szervezet, reformatórius jogkör, perorvoslati rend).

A szerzők az aktualizálás során figyelemmel voltak a kódexekhez kapcsolódó legfrissebb bírósági joggyakorlatra, az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bíróságának döntéseire, valamint a hatóságokra és a közigazgatási bíróságokra vonatkozó szervezeti és hatásköri szabályokat tartalmazó egyéb jogszabályok változásaira is. 


  

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.


Kiadvány
ISBN 963 8213 19 1
Formátum A/5


Kapcsolódó bejegyzések

  • Bisztriczki László: Megreformált birtokvédelem?
    Jegyző és Közigazgatás, 2015/01., 25-30. o.
  • Készül a közigazgatási eljárásjog új jogszabályainak kommentárja

Címkék: Ákr., Kp.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.