• Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Hivatásrendek találkozása

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, kilencedik alkalommal

Helyszín: Hotel Benczúr (Budapest, VI. Benczúr u. 35.) vagy online webinárium

Időpont: 2020.09.24. - 08 óra 45 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia + Családi Jog-előfizetés: 29 000 Ft Konferencia Családi Jog-előfizetőknek: 15 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2020-07-08

Korlátozott precedensrendszer a bíróságokon, precedenskereső a Jogkódexen

Mik azok a PREC ikonok a Jogkódexemben? Mi az, hogy precedens Magyarországon? Összeírtuk a legfontosabb tudnivalókat.

2020-04-27

Veszélyhelyzeti rendeletek elérhetősége a Jogkódexen

Újítás a Jogkódexen: a jogszabályokat megnyitva, azok címe alatt kilistázzuk a jogszabályt érintő egyes rendkívüli rendeleteket.

2020-04-14

Elindult a Precedenskereső a Jogkódexen!

Április 1-jétől Magyarországon „korlátozott precedensrendszer” került bevezetésre. A Kúria precedensképes ítéleteinek kutatásában nyújt segítséget mostantól a Jogkódex szoftverünk.

Tallózó Teljes lista

2020-07-13

Szajbély Katalin: A nemi identitás alapjogi védelme a magyar és nemzetközi emberi jogi standardok fényében

Közjogi Szemle, 2020/2., 32-38. o.

Nemi identitással valamennyien rendelkezünk, az a személyiség lényeges vonásaként minden ember sajátja. Ez a vonás akkor kap alapjogi szempontból – a nemi alapú diszkrimináció általános tilalmán túlmutató – többletjelentőséget, ...

2020-07-13

Pálfi Edina: Miért éppen politikai? – A 2012 és 2019 közötti köztársasági elnöki vétók elemzése

Parlamenti Szemle, 2020/1., 25-48. o.

A vétó alkalmazása egy olyan hatalmi eszköz a köztársasági elnök kezében, amellyel lehetősége van a törvényalkotást befolyásolni.

2020-07-13

Üveges István: Automatizálható a közérthető megfogalmazás? Jog, számítógépes nyelvészet és pszicholingvisztika találkozása

Magyar Jogi Nyelv, 2020/1., 1-8. o.

Jelen tanulmányban a jogi nyelvvel összefüggésben korábban már megfogalmazott közérthetőségi törekvéseket és azok eredményeit mutatom be egy nagyobb kutatás részeként, ...


Jogi hírek Teljes lista

2020-07-16

Kiemelt kúriai döntések

Munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.355/2019. számú ügyről. A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet a fenti indokolásbeli módosítással hatályában fenntartotta a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján.
Bővebben

2020-07-16

Kiemelt kúriai döntések

A Kúria versenytilalmi megállapodás alapján követelt kártérítés tárgyában határozott. Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.052/2020 számú ügyében hozott határozatról. A Kúria a következő elvi jelentőségű kérdésben határozott: I. A versenytilalmi megállapodásban a felek jogosultak kötbér fizetést kikötni arra az esetre, ha a másik fél olyan okból szegi meg a szerződést, amelyért felelős. A kötbér kikötésének kifejezettnek kell lennie [Mt. 228. § (6) bekezdés, Ptk. 6:186-189. §]. II. Ha a felek a megállapodásban – kötbér helyett – kártérítésben állapodnak meg, az Mt. kárfelelősségi szabályai az irányadóak, így az a szerződésszegésből eredő kár bizonyítása hiányában nem érvényesíthető. Előre meghatározott összegű kártérítés kikötése pedig érvénytelen, arra igényt jogszerűen nem lehet alapítani [Mt. 27. § (1) bekezdés].
Bővebben

2020-07-16

Kiemelt kúriai döntések

A Kúria határozatot hozott a munkáltatónak a munkavállalója egészségkárosodásáért fennálló kártérítési felelősségének tárgyában. Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.040/2020 számú ügyben hozott határozatáról. Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős közbenső ítéletet hatályában fenntartotta.
Bővebben

2020-07-16

A végrehajtási rendeleti szabályozás lényeges változása a Kúria ítélkező tanácsa számára lehetőséget teremt a korábban közzétett határozattól való eltérésre

A Kúria 2020. július 6-án meghozott 1/2020. Közigazgatási Jogegységi Határozatával döntött a Kúria Kfv.II.37.894/2014/13. (2015. K. 27.) számú határozatától való eltérés megengedéséről. A Kúria a korábbi határozatában azt mondta ki, hogy a közjegyző által a felek nyilatkozata alapján nyilvántartott élettársi kapcsolat a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a hatóság előtt regisztrált élettársi kapcsolatnak minősül, ez azonban nem zárja ki, hogy az idegenrendészeti hatóság az élettársi kapcsolat valós tartalmát érdemben vizsgálja ahhoz, hogy az érintett személy családtagként történő tartózkodását elfogadja.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.