Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Kiadónk 2018 nyarán jelentette meg a kommentár új kiadását, amely immár a 2017. évi büntetőeljárási törvényt (a 2017. évi XC. törvényt) dolgozza fel.

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár fókuszában a büntetőeljárási jog bírói gyakorlata áll, különös tekintettel a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Büntető Kollégiumának iránymutató jelentőségű testületi döntéseire, kollégiumi véleményeire és lényeges eseti döntéseire. A szerzők a megfelelő helyeken utalnak a büntetőeljáráshoz kapcsolódó más jogszabályok rendelkezéseire is.

A kiadvány műfaja „bírói kommentár”, szerzői kúriai bírák, valamint néhány különös szakmai ismeretet igénylő témakör (például nyomozás, vádemelés) esetében pedig a Legfőbb Ügyészség két vezető ügyésze.

2021. február 17-én jelent meg a harmadik kiadás harmadik pótlapja. Az előző pótlás óta eltelt egy esztendőben több jelentős törvény módosította a büntetőeljárás 2017. évi XC. törvénnyel kialakított rendszerét.

Még a 2019. év végén született meg az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény, amelynek a büntetőeljárást érintő rendelkezései 2020. április 1-jével léptek hatályba. E törvénynek a közvéleményben a precedensjog magyarországi meghonosításaként emlegetett rendelkezései a jogegység mind teljesebb érvényesülésének szempontját helyezték előtérbe. A törvény új felülvizsgálati okot teremtett arra az esetre, ha az alsóbb fokú bíróság jogerős ügydöntő határozatában felülvizsgálat alapjául szolgáló jogkérdésben eltért a Kúriai Határozatok Hivatalos Gyűjteményében közzétett határozattól, továbbá a büntetőeljárást is érintően bevezette a jogegységi panasz intézményét.

A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLIII. törvény 2021. január elsejei hatállyal rendkívül széles körben érintette a büntetőeljárási szabályokat. A hibajavításokon, a szövegezésbeli pontosításokon, kiegészítéseken túl számos, szinte novellaértékű változtatást is végrehajtott. Így a gyakorlat igényeinek megfelelve egyértelművé tette, hogy milyen kérdésekre kell kiterjednie a vádlott kihallgatásának az előkészítő ülésen, valamint összhangba hozta a harmadfokú felülbírálat hatókörének szabályait a másodfokú felülbírálat szabályaival, s pótolta a hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés elbírálásával kapcsolatos szabályozás gyakorlati problémát jelentő hiányosságát.

Az elmúlt év utolsó napjaiban meghozott, a börtönzsúfoltság miatti kártalanítással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CL. törvény ugyancsak 2021. január elsejei hatállyal a magánfél eljárási pozícióját javítva módosította a polgári jogi igény érvényesítésének szabályait.

Mindemellett több alkotmánybírósági határozat és jogegységi határozat is érintette a büntetőeljárás egyes fontos intézményeit a törvényértelmezés egységét, valamint az Alaptörvénnyel való összhangjának megteremtését célozva.

A pótlapcsomag követi a jogalkotás iménti eredményeit, s kitér a joggyakorlat alakulására. A pótlapok szerzői ez alkalommal is arra törekedtek, hogy a megváltozott normatartalmat közérthetően magyarázzák, ezzel elősegítve a büntetőeljárások törvényes lefolyását és időszerű befejezését.


Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

Kiadvány
ISBN 978-963-9203-65-3
Formátum A/5
Terjedelem (oldalszám) 900 (I. kötet), 898 (II. kötet)


Kapcsolódó bejegyzések

  • Az Országgyűlés június 13-án elfogadta az új Be.-t
    A kódex 2018. július 1-jén lép hatályba. Kiadónk konferenciával és könyvekkel segíti a felkészülést az új büntetőeljárási törvényre.

Címkék: új Be.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.