Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek (jogászok, HR- és gazdasági vezetők) szól ez a kétkötetes kapcsos kommentár. Szerkesztője és egyik szerzője a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese, társszerzői pedig a Kúria bírái. Céljuk, hogy a hatályos joganyagot és az ahhoz kapcsolódó felsőbírósági gyakorlatot rendszeresen megújítva, mindig az aktuális állapotában tárják az olvasók elé. Az olvasó a magyar munkajog hatályos jogszabályainak teljes rendszerét figyelemmel követheti, mindenekelőtt a munka törvénykönyvét (Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt (Kttv.), a közalkalmazotti törvényt (Kjt.), valamint az e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat. A kiadványban emellett az Európai Unió munkaügyi kérdésekben felmerülő jogának ismertetése is helyet kap.

2019-ben a munkajogi szabályok többször módosultak, a Kúria számos fontos munkajogi tárgyú határozatot tett közzé. Mindezeket a kommentár legutóbbi aktualizálása (4. kiadás, 10. aktualizálás, online elérhető: 2019. december végétől) részletesen tartalmazza.

Az Mt. kommentár aktualizálása bemutatja a személyiségi jogok védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatos új jogi szabályozás kapcsán kialakuló munkajogi ítélkezési gyakorlatot. Iránymutató kúriai határozat született az azonos értékű munkáért azonos bér elvének értelmezésével összefüggésben. Elvi jellegű megállapítást tett a Kúria egyik határozatában arról, hogy miként kell a munkáltatói szabályzatokat a munkavállalókkal közölni, hogyan alkalmazhatók a közzétételre vonatkozó előírások. Fontos kúriai határozat született a semmisség hivatalbóli megállapításának kérdésköréről és arról, hogy mikor állapítható meg a munkaszerződés, illetve a munkaviszonyban kötött megállapodás jóerkölcsbe ütközése. Kúriai döntést részletez az aktualizálás a munkáltatói utasítás tartalmának, formájának jogszerű követelményeiről. Elvi határozat foglalkozott azzal, hogy a munkavállaló magatartása miatti bizalomvesztéssel indokolt felmondás esetén jár-e végkielégítés. Részletesen foglalkozik a kommentár a munkaviszony megszüntetésekor kötelezően kiadandó igazolásokkal, az erre vonatkozó különböző jogszabályok részletes bemutatásával. Az aktualizálás bemutatja azt az alkotmánybírósági határozatot, amely a munkaviszonyon belüli kölcsönös bizalom és együttműködés tükrében foglalkozik a munkavállaló cselekvési szabadságának és véleménynyilvánítása korlátozásának problematikájával. Kiemelendő végül az az elvi határozat, amely a telephelyen kívüli, külföldön történt munkavégzés során bekövetkezett munkabalesettel összefüggő munkáltatói kártérítéssel foglalkozik, különös tekintettel az ellenőrzési kör kérdésére. 

A közalkalmazottakra vonatkozó jogszabályokat és a bírói gyakorlatot feldolgozó rész nagy terjedelemben foglalkozik a személyiségi jogok védelmével és az adatkezelés kérdéskörével a közalkalmazotti jogviszonyban. Az Mt. módosított szabályai mellett kiemelendő a Kúriának az az elvi határozata, amelyben arról kellett állást foglalni, hogy a munkáltató a munkavállaló céges kártyát tartalmazó mobilját, informatikai eszközét ellenőrizheti-e, és ez mikor jogszerű. A Kjt. kommentár aktualizálása tartalmazza valamennyi ágazatra vonatkozó törvények és végrehajtási rendeletek 2019-ben hatályba lépett módosításait. 

A Kttv. 2019-ben viszonylag gyakran módosult. Jelentős változást hozott a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 2019. január 1-jén történt hatálybalépése. A Kttv. egyes rendelkezései értelmezése körében fontos kúriai határozatok születtek.  • A magyar munkajog I-II. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: munkajog

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.