• Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások

A Munkajog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, második alkalommal

Helyszín: Online

Időpont: 2021.04.27. - 09 óra 30 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia + Munkajog-előfizetés: 20 000 Ft Konferencia Munkajog-előfizetőknek: 5 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2021-02-11

Könyvbemutató - Nagy Csongor István: A kartelljog dogmatikai rendszere

Az új e-könyvünket Marosi Zoltán (partner, Oppenheim Ügyvédi Iroda) és Papp Mónika (tudományos munkatárs, TK JTI) mutatja be egy online esemény keretében.

2021-01-29

Megújult a Jogtudományi Közlöny

Január 1-jétől új szerkesztői csapat irányítja a 76. évfolyamába lépett, patinás jogi folyóiratot.

2021-01-04

Tizenöt ügyvédi kamarával folytatódik a JogTudor program 2021-ben

Valamennyi ügyvédi kamara megújította részvételét a programban.

Tallózó Teljes lista

2021-04-07

Szabó Judit: A ne bis in idem elvének hazai fejlődéstörténete

Előzetes a Büntetőjogi Szemle következő lapszámából

A ne bis in idem elve az ugyanazon tény kétszeres értékelésének tilalmát határozza meg, és mint ilyen, a modern büntetőjog – értve ez alatt az anyagi és az eljárásjogi rendelkezéseket egyaránt – egyik sarokköve.

2021-04-06

Vincze Attila: Szokás, szokásjog és konvenció az alkotmányjogban*

Közjogi Szemle, 2021/1., 1-11. o.

A magyar alkotmányjog-tudomány uralkodó álláspontja szerint a szokásjog nem létezik, illetve, ha igen, akkor legfeljebb történeti dimenzióban, mint a régi közjogunk egyik eleme, vagy pedig a nemzetközi jog részeként.

2021-03-25

Zakariás Kinga: Az öngyilkosság szabadsága mint az egyéni autonómia kifejeződése – Gondolatok a német alkotmánybíróság asszisztált öngyilkosság ítéletéhez

Alkotmánybírósági Szemle, 2020/2., 2-10 o.

A Szövetségi Alkotmánybíróság az asszisztált öngyilkosság ítéletében kiterjesztette az általános személyiségi jog védelmi körét az egyéni önrendelkezésen alapuló halálhoz való jogra, ...


Jogi hírek Teljes lista


2021-04-12

Tisztességtelen feltételek biztosítási szerződésekben - A bíróság általános szerződési feltételek érvénytelenségét állapította meg

Az ügyészség egy biztosítótársaság általános szerződési feltételeit támadta eredményesen. A Fővárosi Törvényszék az általános szerződési feltételek számos pontját tisztességtelennek ítélte, majd az ügyészi fellebbezés eredményeként a Fővárosi Ítélőtábla további szerződési feltételek semmisségét állapította meg. A bíróság álláspontja szerint tisztességtelen a fogyasztó szempontjából az a szerződési feltétel, amely a biztosítási szerződésből eredő igények elévülési idejét a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított 1 évre rövidíti le, szemben az irányadó általános 5 éves elévülési határidővel.
Bővebben

2021-04-12

Sérti-e a kormányzati szolgálati jogviszony a tisztviselők alapjogait? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A törvényhozó hatalomnak lehetősége van az egyes jogállási törvények átfogó felülvizsgálatára és újraszabályozására, az újonnan kialakított szabály alkotmányosságának megítélése során soha nem annak lesz döntő jelentősége, hogy a korábbi vonatkozó szabályozáshoz képest az új törvényi rendelkezések milyen irányú változást eredményeztek - szögezi le az Alkotmánybíróság II/817/2019. számú, normakontroll-indítványt elutasító határozatában. Az Alkotmánybíróság elutasította a kormányzati igazgatásról szóló törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény, továbbá a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény egésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.
Bővebben

2021-04-12

Versenytilalmi díj átvállalása

Munkáltatóként átvállalhatjuk-e az új dolgozó versenytilalmi megállapodás megszegéséből adódó kötbérfizetési kötelezettségét? Kifizethetjük-e helyette, közvetlenül az előző munkáltató részére a kötbért, ha igen, akkor ennek van-e adóvonzata a dolgozó irányába, vagy elszámolhatja esetleg társaságunk költségként? – kérdezte az Adózóna olvasója.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.