• A GDPR magyarázata
 • ptk.
 • Új Pp.
 • Új Be.
 • Emberi jogi
 • Közig
 • Munkajog
 • A bizalmi vagyonkezelés
 • tarsasagi

Legközelebbi szemináriumok Teljes lista


GDPR-képzés

GDPR-képzés

Kétnapos (április 2-3.) szeminárium, nagyvállalati implementációs tapasztalattal rendelkező szakértőkkel

Helyszín: Hotel Benczúr,
1068 Budapest, Benczúr u. 35.

Időpont: 2019.04.02. - 09 óra 30 perc

Részvételi díj a kétnapos szemináriumra: 127 000Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Hívatlan kihívások

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Hívatlan kihívások

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek

Helyszín: Hotel Benczúr,
1068 Budapest, Benczúr u. 35.

Időpont: 2019.05.30. - 08 óra 45 perc

Konferencia + Családi Jog előfizetés: 21 900Ft Konferencia Családi Jog-előfizetőknek:
9 900Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2019-02-18

Minden, amit tudni akartál a Jogkódexről (de nem merted megkérdezni)!

Kollégáink március 8-án a Budapesti Ügyvédi Kamara nagytermében tartanak prezentációt a szoftver funkcióiról és tartalmi elemeiről.

2019-02-11

Könyvbemutató az Akadémián

Az Emberi jogi enciklopédiát február 22-én Paczolay Péter, Szalayné Sándor Erzsébet és Bárd Károly mutatják be.

2019-02-06

Tartalmi bővülés a Jogkódex céginformációs szolgáltatásában

2019-től két új gazdálkodói típus is elérhető a Bisnode Cégkódexben: az egyéni vállalkozók és a nonprofit szervezetek.

Tallózó Teljes lista

2019-03-13

Dr. Kártyás Gábor: A munkajog mint versenytényező – az alkalmazandó munkajog meghatározása nemzetközi tényállásoknál, különös tekintettel a kiküldetésekre

Munkajog, 2019/1., 1-10. o.

A munkajog a jogharmonizáció után is jelentős eltéréseket mutat az egyes tagállamokban, ezért nem mindegy, melyik tagállam joga irányadó egy munkaviszonyra.

2019-03-06

Baksay-Nagy György: Modernkori problémák: Dizájnvédelem a képernyőinknek

Infokommunikáció és Jog, 2018/2., 78-85. o.

Jelen összefoglalónak nem célja a teljes dizájnvédelmi eszköztár bemutatása, a formatervezési mintaoltalom valamennyi szabályozási részletének pontos felvázolása, sőt az sem,...

2019-02-26

Czine Ágnes: Tükörkép a bírói függetlenségről és pártatlanságról az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Alkotmánybírósági Szemle, 2018/2., 2-8. o.

A bírói hatalom intézményi, valamint személyi függetlensége az igazságszolgáltatási tevékenység függetlenségének, és a tisztességes bírósági eljárásoknak az alkotmányos biztosítéka.


Jogi hírek Teljes lista

2019-03-19

A Kúria közleménye az Európai Unió Bíróságának „Dunai-ügyben” hozott határozatáról

Az Európai Unió Bírósága döntése szerint hatályos uniós fogyasztói irányelvvel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az eljáró bíróság számára nem teszi lehetővé az árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezések tisztességtelensége miatt a szerződés „megsemmisítését”, aminek következtében a fogyasztó mentesülne az árfolyamkockázat viselése alól. A Kúria megítélése szerint azonban a magyar nemzeti szabályozás nem ilyen tartalmú, mert bár a 2014. évi XL. törvény (Dh2.tv.) 37. §-a az érvénytelenség jogkövetkezményeként a szerződés érvényessé vagy határozathozatalig terjedő hatályossá nyilvánítását írja elő, ezek az érvénytelenségi jogkövetkezmények a devizahiteles fogyasztói kölcsönszerződések esetében azzal az eredménnyel járnak, hogy a fogyasztó – ha az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezés a Kúria 2/2014. PJE határozatának 1. pontja, valamint az Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ügyben ítéletében foglaltak szerint a tájékoztatási kötelezettség megszegése miatt tisztességtelen – a szerződés megkötésétől kezdődően mentesül az árfolyamkockázat viselése alól. A Kúria elnöke által a devizahiteles érvénytelenségi perek jogalkalmazási gyakorlatának vizsgálatára felállított Konzultációs Testület jelenleg tovább vizsgálja azt a kérdést, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó kikötések érvénytelensége milyen jogkövetkezményekkel járhat, és annak alapján a felek közötti elszámolás milyen elvek szerint történik. A Konzultatív Testület április közepén és május első felében is ülésezik, álláspontjának közzététele ezt követően várható.
Bővebben

2019-03-19

Céljuttatás - tartalma szerint prémium- megfizetéséről döntött a Kúria

A döntés elvi tartalma: ha a munkáltató hosszabb időszakra tűzött ki prémiumfeladatot és a munkavállaló munkaviszonya ennek az időszaknak az eltelte előtt megszűnt, a prémiumfeladat időarányos részének teljesítése esetén a munkavállalót az ezzel arányban álló prémiumösszeg megilleti. Ettől az esettől eltér, amikor a kitűzött prémiumfeladatot a munkavállaló csak részben teljesítette. Ez esetben csak akkor jár a prémium arányos része, ha annak fizetésére a munkáltató a részfeladatok teljesítése esetére is fizetési kötelezettséget vállalt.
Bővebben

2019-03-19

Nyugdíjasnak minősülő munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése tárgyában döntött a Kúria

A döntés elvi tartalma: I. Ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül, a munkáltató a határozatlan időtartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni. Ezért, ha a felmentés oka valós (tehát a munkavállaló nyugdíjasnak minősül) indokolás hiányában annak okszerűsége nem vizsgálható. II. Ha az egyenlő bánásmód megsértésére hivatkozó munkavállaló valószínűsítette, hogy rendelkezik egy olyan védett tulajdonsággal, amelyre hivatkozással a diszkriminációt állítja, a bíróságnak az egyenlő bánásmód megsértése megtörténtét kell vizsgálnia a felperesre kedvezőbb bizonyítási szabályok mellett. Ha ilyen tulajdonság nem állapítható meg, úgy joggal való visszaélésként vizsgálható a jogsértés az általános bizonyítási szabályok alkalmazásával. III. Nem minősülnek a diszkriminációra hivatkozó munkavállalóval összehasonlítható csoportnak azon személyek, akik a munkavállaló által valószínűsített védett tulajdonsággal maguk is rendelkeznek.
Bővebben

2019-03-19

A Kúria Büntető Kollégiuma határozatot hozott kényszerintézkedés alkalmazásának indokoltságát vizsgáló ügyben

I. Ha az első- vagy a másodfokú bíróság a nem jogerős ügydöntő határozatának kihirdetését követően a kényszerintézkedés fenntartásáról rendelkezett, a felülvizsgálat szempontjából irányadó hat hónapos határidőt ezen határozat időpontjától kell számítani. II. Önmagában a kényszerintézkedés indokoltságának a törvényben előírtat meghaladó számú, azaz többszöri felülvizsgálata nem sért jogot.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.