1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00

Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár feldolgozza a Be. rendelkezéseivel kapcsolatos bírói gyakorlatot, különös tekintettel a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) Büntető Kollégiumának véleményeire is, valamint a megfelelő helyen utal a Be. végrehajtási jogszabályainak és a büntetőeljárást érintő más jogszabályok rendelkezéseire.

Büntetőeljárási jogunkra az elmúlt időszakban több alapvető fontosságú törvény is hatással volt. Ezek közül a legfontosabb a 2013. július 1-jével hatályba lépett, tartalmában és szerkezetében is megújult Btk., a 2012. évi C. törvény. Az eljárási jog elkerülhetetlen „hozzáigazítását” a megváltozott anyagi jogi szabályozáshoz több törvény (a 2012. évi CCXXIII. törvény, a 2013. évi LXXVIII. törvény, a 2013. évi CXII. törvény, valamint a 2013. évi CLXXXVI. törvény) végezte el, melyek egyúttal a büntetőeljárások időszerűségét javító megoldásokat is bevezettek. Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése sem hagyta érintetlenül a büntető eljárásjogi szabályokat: az e tekintetben szükségessé vált módosításokat a 2013. évi CCLII. törvény hajtotta végre.

E széles körű anyagi jogi és eljárásjogi változások fényében a Kúria is felülvizsgálta és korszerűsítette a joggyakorlat iránymutató jelentőségű testületi döntéseit és korábbi kollégiumi véleményeit, az új Btk. egységes alkalmazását segítő kollégiumi véleményeket alkotva.

E jelentős változásokat a Kommentár 2014. első felében megjelent második, egybeszerkesztett kiadása dolgozta fel. Ennek legutolsó, sorban negyedik – 2016. március 15. napján lezárt – frissítése a joggyakorlat változásainak beépítése mellett átvezeti a Be. szövegének – többek között – a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükségessé vált módosulásait. Ezek közül külön említést érdemel az egyszerű és közérthető kommunikáció követelményének a büntetőeljárásban részt vevő valamennyi személy vonatkozásában általános szabályként történő bevezetése, valamint az, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak a szóbeli kommunikáció során meg kell győződnie arról, hogy az elmondottakat az érintett személy megértette-e, ennek hiányában a tájékoztatást, illetve a figyelmeztetést meg kell magyaráznia. További jelentős változás, hogy a Be. általános eljárásai között a sértettel kapcsolatos rendelkezések immáron egy külön alcímben kapnak helyet, valamint, hogy bevezetésre került az ún. „különleges bánásmódot igénylő sértett” fogalma.

A jövőben is szükség szerint frissítésre kerülő Kommentár tudományos alapossággal, egyúttal gyakorlatorientáltan és a bírói gyakorlatot reprezentáló legújabb eseti döntésekkel gazdagítva nyújt nélkülözhetetlen segítséget a szakemberek és a jogalkalmazók számára.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

Kiadvány
ISBN 978-963-9203-65-3
Formátum A/5


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.