Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

Az Országgyűlés a 2012. évi C. törvénnyel megalkotta az új Büntető Törvénykönyvet, amely 2013. július 1-jén hatályba lépett. Az új Btk. úgy hozott létre lényegi változtatásokat a büntető anyagi jogban, hogy nem jelent teljes szakítást azokkal az értékekkel, amelyek a korábbi szabályozásban az állampolgárok hatékony jogvédelmét biztosították. Megújította – más jogterületeken kipróbált szankciók (sportrendezvények látogatásától eltiltás, elzárás) átemelésével új büntetési nemekkel bővítette – a büntetési rendszert. Sok esetben törvényi szintre emelte a büntető ítélkezésben évtizedek alatt kikristályosodott joggyakorlatot.

Kiadónk a Kúria tapasztalt büntetőbíráinak szerzőségével, a Kúria Büntető Kollégiuma vezetőjének szerkesztésében 2013 szeptemberében jelentette meg a Kommentár új, harmadik kiadását. Az új törvény rendelkezéseinek elemzése mellett a bírák áttekintették az egyes jogintézmények, törvényi tényállások alkalmazásához kapcsolódó korábbi joggyakorlatot. A szerzők elvégezték a törvény változásának fényében szükséges szelekciót is: a magyarázatok között csak azokat az elvi tartalmú eseti bírósági döntéseket és testületi határozatokat ismertetik, amelyeket a gyakorlat számára továbbra is iránymutatónak tartanak.

A 2012. évi C. törvényt ugyanakkor már három éve fogadták el, így nem kerülhette el a nagy kódexek sorsát, ami nem más, mint a társadalomban bekövetkező változások által magyarázható módosítások. A Btk. mint a jogrendszer „szankciós zárköve” szükségszerűen kötődik más jogágakhoz és azok anyagi, eljárási szabályaihoz is. A Kommentár harmadik kiadásának első frissítése így többek között átvezette az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése által a büntetőjogban bekövetkezett változásokat. A legutolsó, sorban ötödik – 2016. december 31. napjával lezárt – pótlapcsomaggal pedig a bírói gyakorlat legújabb eseti döntéseinek ismertetése és a háttérjogszabályokat érintő (többek között az új Uniós Vámkódex alkalmazásából fakadó) változások megfelelő feldolgozása mellett átvezetésre kerülnek a Büntető Törvénykönyv szövegét érintő módosulások, így többek között a vagyonelkobzás differenciáltabb szabályozása és e szabályok alkalmazásának kiszélesítése; a terrorizmussal kapcsolatos tényállások bővülése; a fogolyszökés és a bennfentes kereskedelem tényállásának változása; a kódexben immáron „tiltott piacbefolyásolás” néven szereplő tőkebefektetési csalás tényállásának jelentős módosulása; valamint a bennfentes információ jogosulatlan közzétételének új önálló bűncselekménnyé válása.

A jövőben is szükség szerint frissítésre kerülő Kommentár tudományos alapossággal, egyúttal gyakorlatorientáltan és a bírói gyakorlatot reprezentáló legújabb eseti döntésekkel gazdagítva nyújt nélkülözhetetlen segítséget a szakemberek és a jogalkalmazók számára.

  • Magyar büntetőjog I-III. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: új Btk.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.