Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek (jogászok, HR- és gazdasági vezetők)szól ez a háromkötetes kapcsos kommentár. Szerkesztője és egyik szerzője a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese, társszerzői pedig a Kúria bírái. Céljuk, hogy a hatályos joganyagot és az ahhoz kapcsolódó felsőbírósági gyakorlatot rendszeresen megújítva, mindig az aktuális állapotában tárják az olvasók elé. Az olvasó a magyar munkajog hatályos jogszabályainak teljes rendszerét figyelemmel követheti, mindenekelőtt a munka törvénykönyvét, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt, a közalkalmazotti törvényt, valamint az e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat. A kiadványban emellett az Európai Unió munkaügyi kérdésekben felmerülő jogának ismertetése is helyet kap.

A kiadó gyakorlatilag az új Mt. hatálybalépésével egy időben, 2012. július 2-án jelentette meg a Kommentár új, negyedik kiadását, amely már tartalmazta az új kódex hatálybalépése előtti módosításait, valamint az átmeneti rendelkezéseket is. Ezt követően mind a gazdasági szféra munkajogában, mind a közalkalmazotti jogban és a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó szabályozásban jelentős változtatásokra került sor, valamint az ítélkezési gyakorlat is folyamatosan formálódott, a kommentár azonban a rendszeres hatályosításoknak köszönhetően naprakész maradt.

A kommentár 2016. július 7. napján megjelent aktualizálása már a legfrissebb munkajogi változásokat is feldolgozza, melyekre a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény keretében került sor. Ez a módosítás nemcsak az Mt.-t, hanem a Kjt.-t és a Kttv.-t is érintette, a módosítások egy része már 2016. június 18-án hatályba lépett, a pótlapcsomag lezárására is e dátummal került sor. Az Mt. jogalkalmazókat leginkább érintő újdonságai a várandós nők felmondási védelmével kapcsolatos szabály módosulása, valamint a kompenzációs pihenőidővel kapcsolatos új rendelkezés. A Kttv.-t érintő módosítás kiegészíti a törvényt a felmentés közlését követő kormánytisztviselői tájékoztatás esetével, valamint egységesítésre kerültek az egyes jogállási törvényekben jelenleg eltérően szabályozott illetmény-elszámolási szabályok is. A Kjt. módosításának lényege a fizetési szorzószámokat meghatározó 3. számú melléklet 2017. január 1-jével történő hatályon kívül helyezése, mivel a táblázat a Kjt-ből a költségvetési törvénybe kerül át. Az aktualizálás továbbá már feldolgozza az állami tisztviselőkről szóló, 2016. július 1. napján hatályba lépett 2016. évi LII. törvényt is. Mivel a most bevezetésre kerülő állami szolgálati jogviszonyra az új törvényben foglalt eltérésekkel a Kttv. rendelkezéseit kell alkalmazni, a kommentár az új rendelkezéseket a Kttv.-vel összefüggésben és azzal egységes szerkezetben magyarázza. A pótlapcsomaggal a Kúria előző frissítés óta nagy számban hozott munkajogi tárgyú határozatai is beépítésre kerülnek a Kommentárba.

A jövőben is szükség szerint frissítésre kerülő kommentár tudományos alapossággal, egyúttal gyakorlatorientáltan és a legújabb eseti döntésekkel gazdagítva nyújt nélkülözhetetlen segítséget a szakemberek és a jogalkalmazók számára.

  • A magyar munkajog I-III. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: munkajog

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.