Hírfolyam


2017-10-20

Visszakövetelt ajándék - Egy kötelem „felébresztése”

Az ajándék - a juttatás ingyenessége miatt - három esetben a szerződés teljesítése után a megajándékozottól visszakövetelhető. Ezzel a kontraktus utolsó létszakasza - az abból fakadó kötelmekkel együtt - "újranyílik". De mikor kerülhet sor az ajándék visszakövetelésére? A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:236. § értelmében „A szerződés teljesítését az ajándékozó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után saját körülményeiben, vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható el.” Az ajándékozási szándék és ekként a szerződéskötési akarat kialakulását megalapozó szubjektív tényezők miatt a Ptk. lehetővé teszi, hogy az ajándék átadása, illetve a tulajdonjog átszállása előtt az ajándékozó a szerződés teljesítését relatív széles körben megtagadja. A törvényhez fűzött kommentár szerint (Polgári jog I-IV. - Kommentár a gyakorlat számára, szerkesztő: Petrik Ferenc, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2016.) az ajándékozó élethelyzetének változása egyaránt jelentheti vagyonának csökkenését vagy jövedelemének elvesztését, de egészségkárosodását is; a megajándékozotthoz fűződő viszonyában bekövetkezett változás pedig családi vagy baráti kapcsolatuk megromlásában, bizalomvesztésben, vagy bárminemű sérelem elszenvedésében is állhat; mindegyik esetben feltéve, hogy a változás lényeges legyen, tehát olyan súlyú, amely miatt – a közfelfogás szerint – a szerződés teljesítése már nem várható el.

2017-10-19

Szigorú szankciókkal egységesíti az adatvédelmet az EU

Jövő májusban életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, amely a nemzeti jogszabályokat felülírva egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Az új szabályozás lényegét röviden úgy lehet összefoglalni, hogy a magánszemélyeknek nagyobb betekintést és jogokat ad az adataik kezelésével kapcsolatban, ezzel párhuzamosan a cégek ez irányú kötelezettségeit növeli, a mulasztásokat pedig minden eddiginél nagyobb pénzbüntetéssel sújtja - derült ki sajtóközleményből.

2017-10-19

Új eljárás indulhat kémperekben

A Fellebbviteli Főügyészség felülvizsgálati kérelem benyújtását fontolgatja. A Gyurcsány-kormány titkosszolgálati vezetőinek ügyének – az úgynevezett kémper – végén született felmentő ítéletekkel szemben a főügyészség álláspontja szerint nincs minden rendben.

2017-10-19

Máshogy ítélik meg, ki a felelős vadbalesetért

Hortobágy – Hónapok óta „hadakozik” a közútkezelővel a lúdtenyésztő zrt. vadásztársasága. A vadállományban több százezer forintos veszteség, a gépjárművekben pedig esetenként milliós kár is keletkezhet egy ütközés következtében, nem beszélve a súlyosabb kimenetelű, személyi sérüléses balesetekről.

2017-10-19

Segítség, átvertek! A csaló bérlő hamis szerződéssel megszerezte az ingatlanomat!

A lakásmaffia áldozatainak száma sajnálatosan emelkedő tendenciát mutat. A legelterjedtebb módszer, amikor az elkövető kibérel egy lakást, és azt hamisított aláírással ellátott hamis adásvételi szerződés segítségével a telekkönyvben átíratja a saját nevére, majd az így „megszerzett” lakást értékesíti.

2017-10-19

Átvette vagy nem vette át a NAV-határozatot? A hatósági kézbesítésről

A Kúria szerint az adóhatósági irat személyes kézbesítésekor az átvétel megtagadása nem csak kifejezett nyilatkozattal valósulhat meg, hanem a kézbesítési körülmények értékelése alapján ráutaló magatartással is. A Kfv. I. 35.008/2017/6. számú ügy felperese a 2008–2010 években különböző gazdasági társaságoktól nagy mennyiségben vásárolt cukor- és olajtermékeket. Az adóhatóság valamennyi beszállítói és annak beszállítói cégeinél ellenőrzést végzett. Összefoglaló véleménye szerint valamennyi beszállítói számla hiteltelen, a felek között gazdasági esemény nem történt.

2017-10-19

Jóhiszemű pereskedés most és mindörökké - Milyen változásokat hoz az új polgári perrendtartás?

A peres felek és a per többi résztvevője kötelesek a perbeli jogaikat jóhiszeműen gyakorolni és a kötelességeiknek eleget tenni. A bíróság pedig köteles biztosítani, hogy ez tényleg így is legyen. A jogszabály a bíróságot arra kötelezi, hogy megakadályozza a jóhiszemű pervitel követelményével ellentétes magatartásokat (pl. ami a per elhúzódásához vezethet), valamint hogy figyelmeztesse a feleket a jóhiszemű pervitel követelményére (és a rosszhiszemű pervitel következményeire is). A figyelmeztetés történhet szóban vagy írásban, előre vagy utólag, egyszer vagy ismételten is.

2017-10-18

Mobilgát: hatályon kívül helyezték a korábbi határozatot

Hatályon kívül helyezte a Fővárosi Közgyűlés a római-parti védmű part menti nyomvonalát támogató április határozatát szerdán rendkívüli ülésén – a testület erről 18 igen szavazattal, 7 nem ellenében döntött. A Fővárosi Közgyűlés határozatában kimondta: a védmű nyomvonalának pontos kijelöléséről később dönt és hatályon kívül helyezi az április 5-i határozatát. Ennek a határozatnak a visszavonása érdekében kezdeményezett az Együtt és a Párbeszéd fővárosi helyi népszavazást.

2017-10-18

CEU: a kormánynak alá kell írni a megállapodást

Minden törvényi feltételnek megfelel a Közép-európai Egyetem (CEU), ezért az intézmény azt követeli, hogy az Orbán-kormány ne az időhúzással, hanem az egyetem működését biztosító államközi megállapodás aláírásával legyen elfoglalva. A CEU mindent megtett annak érdekében, hogy megfeleljen a nemzeti felsőoktatási törvény lex CEU néven ismert módosításának, éppen ezért az intézmény rektora bemutatta azokat a dokumentumokat, amelyek, amennyiben az Orbán-kormány komolyan gondolná a törvényesség tiszteletben tartását, biztosítanák az intézmény további működését.

2017-10-18

Megszűnik a családi házak kötelező kéményseprése

Az Országgyűlés kedden megszüntette a családi házak kötelező kéményseprő-ipari ellenőrzését, amelyet ezentúl a tulajdonosok megrendelésére, de továbbra is ingyenesen végezhet el a katasztrófavédelem, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltató. Az elfogadott javaslat indoklása szerint a jelenlegi szabályok évenkénti, illetve kétévenkénti kéményellenőrzés lehetővé tételére kötelezték a családi házakban lakókat, ami adminisztrációs és időbeli terhet jelentett számukra.

2017-10-18

Amire nagy értékű ingóság vásárlásakor figyelni érdemes! - MOKK: Mindig ellenőrizzük a hitelbiztosítéki nyilvántartást

Érdemes betekintenie a hitelbiztosítéki nyilvántartásba annak, aki használt autót vagy egyéb nagy értékű ingóságot vásárol, mert ha a vagyontárgyat zálogjog, lízing vagy más, biztosítéki célú jog terheli, azt akár a bírósági végrehajtó le is foglalhatja és el is árverezheti - közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK). Az MOKK közleménye kitér arra: évről évre jelentős ütemben bővül a 2014-ben, az új polgári törvénykönyv alapján létrehozott hitelbiztosítéki nyilvántartás (hbny), amely mára átfogó adatbázissá vált. 2017-ben több mint 300 ezerre emelkedett a hitelbiztosítéki nyilvántartásban rögzített bejegyzések száma - tudatta a MOKK.

2017-10-18

Változások a vezetők csődjogi felelősségében - Egy nemrégiben hatályba lépett törvénymódosítás kedvező hatásai

A csődtörvény több mint 10 éve hatályban lévő szabálya sokáig lehetetlen választás elé állította azon cégek vezető tisztségviselőit, amelyek fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben vannak. Egy nemrégiben hatályba lépett törvénymódosítás azonban feloldja ezt a patthelyzetet és jobban ösztönzi a válságmenedzsereket, hogy válsághelyzetben az üzletileg indokolt döntéseket hozzák meg - foglalta össze a Jalsovszky Ügyvédi Iroda. Szinte minden vállalkozás életében előfordulhat az a helyzet, hogy egy adott pillanatban nem tud valamennyi, esedékessé váló fizetési kötelezettségének eleget tenni. Sokszor nem világos azonban, hogy az adott fizetésképtelenség csupán egy átmeneti jelenség a társaság életében vagy az nagy valószínűséggel a társaság bukásához fog vezetni.

2017-10-18

Felmondott lízingszerződés áfa-vonzata - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott a Lombard Lízing-ügyben

A lízingszerződés felmondása esetén az eredeti teljes futamidőszakra számított lízingdíj áfa-vonzatát a tényleges futamidőszak függvényében arányosítani kell - szögezi le az Európai Unió Bírósága 404/16. számú Lombard Ingatlan Lízing Zrt. ügyben hozott ítéletében. A Lombard Ingatlan Lízing Zrt. 2006. és 2008. között ingatlanokat adott lízingbe más cégeknek, aminek keretében az ügylet futamideje során számára fizetendő teljes lízingdíjat az ingatlanoknak a lízingbevevők részére történő átadásakor leszámlázta, annak áfa-vonzatát pedig az adóhatóság számára megfizette.

2017-10-18

Közigazgatási figyelmeztetés és óvadék előzheti meg a bírságokat - Új törvény született a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

Az Országgyűlés kedden új törvényt hozott a közigazgatási szabályszegések szankcióiról, amivel létrehozta a - közigazgatási bírságot enyhébb esetekben megelőző - figyelmeztetést és óvadékot. A képviselők 146 igen szavazattal, 27 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett fogadták el a Miniszterelnökséget vezető miniszter fokozatos szankcionálás elvére épülő javaslatát, amivel egységesítették a közigazgatási hatósági eljárásokon megállapított szankciók rendelkezéseit.

2017-10-18

AB: Alkotmányellenes a Nemzeti Földalap vagyonát érintő szabályozás

Alkotmányos mulasztást és mulasztásos alkotmánysértést állapított meg a Nemzeti Földalap vagyonát érintő hiányos szabályozás kapcsán az Alkotmánybíróság (AB) keddi nyilvános ülésén kihirdetett határozatában. Az AB két indítványt vizsgált, az egyik esetében az indítványt beadók felvetéseit nem találta megalapozottnak, de mégis arra kötelezik az Országgyűlést, hogy módosítsák a törvényt egy részszabály miatt; a másik esetében viszont megalapozottnak találta az AB Sallai R. Benedek LMP-s országgyűlési képviselőnek és további 51 ellenzéki képviselőtársának indítványát – írja az MTI.

2017-10-17

Vádat emeltek Tarsoly Csaba strómanja ellen

Vádat emeltek közokirat-hamisítás miatt Tarsoly Csabával, a Quaestor cégcsoport egyik tulajdonosával, valamint Orgován Bélával, a cégcsoport irányítását színleg átvevő strómannal szemben – közölte az ügyészség. A főügyészség a vádiratban indítványt tett a Fővárosi Törvényszéken már folyamatban lévő bűnügyhöz történő egyesítés megfontolására, mivel a személyi összefüggésen túlmenően, több vádpont kapcsán a bizonyítás lefolytatása az ott folyamatban lévő büntetőeljárásban célszerű.

2017-10-17

Itt a törvényjavaslat a választási rendszerről: senkinek sem járna több hely, mint amilyen eredményt elért

Megszületett a pontos törvényjavaslat-szöveg arról, hogyan alakítanák át a választási rendszert ellenzéki pártok. Az átalakítást a Közös Ország Mozgalom kezdeményezte, nyolc párt képviselői dolgoztak rajta, a parlament elé pedig az LMP, az MSZP, illetve az Együtt, a PM és a Liberálisok képviselői terjesztik. A javaslat kidolgozásában részt vevő ellenzéki pártok korábban azt írták a közös nyilatkozatukban, megszüntetnék a győztesek kompenzációját, a manipulált választókerületeket, a korrupt kampányfinanszírozást, valamint a határon túli és a külföldön élő magyarok szavazati jogainak gyakorlásában lévő különbségeket.

2017-10-17

Foglalás, letiltás: részletesen az adóvégrehajtási törvényjavaslatról

Számos ponton módosult, illetve kiegészült a kormány által „Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról” szóló T/17782. számú törvényjavaslat (Avt.) a jogszabály tervezetéhez képest. Már az értelmező rendelkezések között is több módosítás történt. Új fogalomként definiálja a törvényjavaslat például a behajtást kérőt, a behajtást kérő adóhatóságot, a jövedelmet, a nettó tartozást, valamint a végrehajtót. A tervezethez képest a benyújtott törvényjavaslatban a jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezések is tartalmaznak módosításokat. Így például kibővült a tartalmi kellékeire vonatkozó előírás.

2017-10-17

Az Alkotmánybíróság elnökével ülésezett a Kúria

Az Alkotmánybíróság (Ab) elnökével és főtitkárával, valamint az Európai Unió Törvényszéke magyar bírájával tartott közös ülést a Kúria. A legfelsőbb bírói fórum teljes létszámú ülésének az volt az apropója, hogy a polgári és közigazgatási eljárásjog szabályainak változása miatt jövő évtől új rendszer szerint fogják befogadni a felülvizsgálati kérelmeket. Az új szisztéma jobban hasonlít majd az Ab által alkalmazott gyakorlatra, ezért kérték fel a testület részéről Sulyok Tamás elnököt és Bitskey Botond főtitkárt, hogy osszák meg tapasztalataikat. Sulyok emlékeztetett, a jelenlegi módszert 2012 óta alkalmazzák, azt megelőzően az Ab-nek lényegében minden állampolgár minden alkotmányjogi panaszával érdemben kellett foglalkoznia – ami kezelhetetlen ügyteherhez vezetett. Az újítás óta alkotmányjogi panaszt csak bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadnak be.

2017-10-17

Tanácsadó jogászok - Jogtanácsosok és jogi előadók az ügyvédi kamarába

Októbertől megkezdődtek a jogtanácsosi jelentkezések az ügyvédi kamarába, a kamarai tagság ugyanis most már a jogi képviselet feltétele. Egy jogtanácsos kamarai regisztrációjáért 80 ezer forintot, míg egy jogi előadói tagságért 40 ezer forint díjat kell fizetni. A 2017. évi LXXVIII. törvény átmeneti rendelkezései szerint a 2017. október 31. napjáig benyújtott kérelem esetében, a kérelem benyújtását megelőző egy évben törvényszéki nyilvántartásba vett jogtanácsosként folytatott joggyakorlat ügyvédi joggyakorlatnak minősül, míg a 2018. december 31. napjáig benyújtott kérelem esetében a 2018. január 1. napját megelőző egy évben törvényszéki nyilvántartásba vett jogtanácsosként folytatott joggyakorlat minősül ügyvédi joggyakorlatnak. Az új ügyvédi törvény az integráció eredményeképpen érvényesíti a jogtanácsosokra nézve az ügyvédi tevékenység számos garanciális szabályát, így a közhiteles névjegyzék, a kamarai etikai szabályzat, a szakmagyakorlásra vonatkozó előírások, a kamara felügyeleti tevékenysége és az általa biztosított képzések, továbbképzések mind irányadóak lesznek rájuk.

Tételek: 141 - 160 / 3483 (175 oldal)
  • akr_kp
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.